Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Κτηματολόγιο Γουμένισσας

544

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ενόψει της επικείμενης, εντός των επομένων μηνών, έναρξης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για την περιοχή της Γουμένισσας, είναι φρόνιμο άπαντες οι συμπολίτες μας να προετοιμαστούν εγκαίρως.
Σύμφωνα με το νόμο για το Κτηματολόγιο και την εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», τα έγγραφα, τα οποία οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταθέσουν για να δηλώσουν τα δικαιώματα τους επί των ακινήτων τους είναι τα εξής:
α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο (αγοραπωλησίας, δωρεάς κτλ.), β) δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη ή δικαιούχο, γ) Διοικητική Πράξη (π.χ. παραχωρητήριο, Υπουργική απόφαση, απόφαση του νομάρχη, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας) και οι τυχόν διορθωτικές πράξεις οι οποίες υπάρχουν.
Σε περίπτωση που το εγγραπτέο δικαίωμα της κυριότητας ή της δουλείας προέρχεται από κληρονομική διαδοχή (δηλαδή το έχει κάποιος κληρονομήσει) υποβάλλεται ένα από τα κάτωθι έγγραφα:
α) Συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομίας, ή β) Κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή γ) Κάθε άλλο έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας.
Σε περίπτωση εξ’ αδιαθέτου διαδοχής (δηλαδή δεν υπάρχει διαθήκη του θανόντος) και, εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη, υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης, δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομίας. Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης (δηλ. υπάρχει διαθήκη του θανόντος) και εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή σε άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη υποβάλλει υποχρεωτικά τα παρακάτω: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης, δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομίας.
Σε περίπτωση που για την κτήση του δηλούμενου εγγραπτέου δικαιώματος γίνεται επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, υποβάλλονται αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα τα οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής (δηλαδή κατοχή του ακινήτου, ενεργτητων ﷽﷽﷽﷽ΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟώντας ως κύριος αυτού) και παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών, για την αναγραφή του δηλούντος ως κατ” αρχήν κυρίου δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία, β) Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο, γ) Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, δ) Πράξη αναγνώρισης ορίων, ε) Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία, στ) Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης, ζ) Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση, η) Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος, 8) Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα, ι) Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους, κ) Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο, λ) Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.
Όπως γίνεται αντιληπτό, για την επιτυχημένη υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου δεν υφίστανται αδιαμφισβήτητοι τίτλοι ιδιοκτησίας, απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία για την οργάνωση και, όπου χρειάζεται, την αναζήτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων.
Θάνος Πέτσος
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου