Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Επιμελητήριο Κιλκίς,ο Εμπορικός Σύλλογος Γουμένισσας και η Α.Σ.  <<Συν-ενεργείν για την Απασχόληση>> στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης << Συνενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς >> σας καλούν να παρευρεθείτε στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου <<Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς>> που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκαμβρίου 2015 και ωρα 6.00 μ.μ. στο Κέντρο Νεότητας Γουμένισσας.

                                 Για την ΑΣ Συν-ενεργείν για την Απασχόληση
                                                    Ο Πρόεδρος
                                             ΠΑύλος Τονικίδης

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε ενδεχόμενο επιτόπιο προληπτικό έλεγχο της εφορίας – Σ.Δ.Ο.Ε.

estiasi_fpa_660

‟Υπόνοιες” μετακύλισης του Φ. Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή π.χ. εστιατόρια φαρμακεία‟
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2015/2.6.2015
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα».
I. ΓΕΝΙΚΑ
Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική.
Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, που κάθε ένα θα αποτελείται από δυο τουλάχιστον υπαλλήλους, για τη διενέργεια ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων κυρίως σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.
Τα Συνεργεία αυτά θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν.2859/2000 όπως ισχύει, καθώς και του ν.4172/2013 όπως ισχύει. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής.
II. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα, στην χωρική αρμοδιότητα εκάστης Δ.Ο.Υ. δύναται να εξευρίσκονται:
1. από στοιχεία του αρχείου των Δ.Ο.Υ (κλάδοι με αυξημένο αριθμό παραβάσεων Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ. ή Φ.Π.Α.),
2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων, κ.λπ.) και
3. από επιλογή, μετά από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι η διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων των ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ν.2859/2000 και ν.4172/2013.
Ειδικότερα:
Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά διακίνησης (Παραστατικό Διακίνησης, Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων, Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κ.λπ.), για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών. Σχετική με τα ανωτέρω είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α” 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Για το σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο από το ν.4308/2014 παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το ν.4308/2014 παραστατικό, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.
Αντίθετα, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση παραστατικού διακίνησης ή πώλησης, καθώς και στις περιπτώσεις που τα παραστατικά που αφορούν τη συναλλαγή δεν επιδεικνύονται στο συνεργείο ελέγχου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βιβλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων, κ.λπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.), η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή του Κ.Φ.Α.Σ.) από όλες τις κατηγορίες υπόχρεων π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λ.π.. Εν όψει αυτού κατά τον έλεγχο των υπόχρεων που είχαν υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών, οι ελεγκτές απαιτείται να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά.
Σημειώνεται ότι όταν ο μερικός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ν. 4308/2014) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δε λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως παραστατικών διακίνησης ή πώλησης και να μη ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων.
Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. Στις λοιπές περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία από την επιχείρηση διενεργούμε διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων από τα βιβλία με τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού Σημειώματος, στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α (π.χ φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του Φ. Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (έκδοση εντολής μερικού ελέγχου).
Ακόμη σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ” αρχήν παράβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με απλή κοινοποίηση στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Σημειώματος, να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στο Σημείωμα (σχετ. και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1254/13.11.2001), Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματίζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της ενέργειες.
Η όλη διαδικασία ελέγχου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Πρόσθετες λεπτομερείς οδηγίες, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 στον μερικό επιτόπιο έλεγχο, θα αναρτηθούν στο εσωτερικό δίκτυο http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που θα ασχοληθούν με τον προληπτικό έλεγχο, Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές τους παρακαλούνται για την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, καθώς και για την παροχή εν γένει οδηγιών προς τα μέλη των συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που θα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.
Περαιτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο πρέπει να ενημερώνουν άμεσα ή το αργότερο μέχρι την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, την εφαρμογή «Προληπτικοί Έλεγχοι 2015» στο εσωτερικό δίκτυο http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων – Τμήμα Β”, με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας.
Τέλος με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός ελέγχων πρόληψης σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα μέχρι την 31.12.2015. Η κατανομή του συνόλου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης ανά Δ.Ο.Υ. θα γίνει ανάλογα με τη δυνατότητα τους στη διενέργεια ελέγχων, και θα ενημερωθεί κάθε εμπλεκόμενη Δ.Ο.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου

Η ΕΣΕΕ με αφορμή πλήθος μηνυμάτων για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, απέστειλε την ακόλουθη εγκύκλιο προς τα μέλη της.
« …Δεδομένων των πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από συναδέλφους από όλη την επικράτεια, για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 4177/2013, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται προαιρετικά τις δύο Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, ήτοι στις 13 και στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και την τελευταία Κυριακή του έτους, ήτοι την 27 Δεκεμβρίου 2015.
Η λειτουργία κατά τις ως άνω Κυριακές περιλαμβάνει καταστήματα κάθε είδους, μορφής και μεγέθους και είναι προαιρετική.
Η απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσοι από τους εργαζόμενους απασχοληθούν τις συγκεκριμένες Κυριακές, θα πρέπει να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το 75% του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους ή του νόμιμου ημερομισθίου τους.
Επί πλέον, όσοι απ’ αυτούς εργαστούν πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχόμενων ωρών, μέσα στην επόμενη εβδομάδα της Κυριακής που εργάστηκαν.
Σε ότι αφορά την τελευταία Κυριακή του χρόνου (27-12-2015), οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 Βασιλικού Διατάγματος 750/1971, που όριζαν ότι το ρεπό μπορεί να δοθεί εντός ολόκληρου του μηνός Ιανουαρίου κατά την κρίση του εργοδότη, αναφέρονται, μετά την εισαγωγή του ν. 4314/2014, σε καταργημένες πλέον διατάξεις και είναι ασφαλέστερο να δεχθούμε ότι πλέον δεν ισχύουν.
Για το λόγο αυτό, συστήνουμε προς τους Εμπορικούς Συλλόγους και τα μέλη τους, το ρεπό των εργαζομένων τους που αντιστοιχεί στην τελευταία Κυριακή του χρόνου να δοθεί και αυτό μέσα στην επόμενη εβδομάδα της συγκεκριμένης Κυριακής, ήτοι από 28 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου.
Αν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι κάτω από 5 ώρες, καθ’ όλες τις ως άνω Κυριακές, τότε αυτός δεν λαμβάνει μεν αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά θα πρέπει να του καταβληθούν οι αναλογούσες αμοιβές για όσες ώρες απασχοληθεί...» 

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Η/Υ , ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Η/Υ , ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ
Η Σχολική Επιτροπή διενεργεί διαπραγμάτευση για την προμήθεια Εξαρτημάτων – Ανταλλακτικών Η/Υ, περιφερειακών και ΦΑΞ καθώς και χαρτικών υλών και γραφικής ύλης στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Παιονίας για το οικονομικό έτος 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους όπως και να δώσουν κάποιες ενδεικτικές τιμές μετά την έκπτωση συν το ΦΠΑ συμπληρώνοντας τον πίνακα σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που χρειάστηκαν τα σχολεία στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.
Η επιτροπή όρισε ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Δευτέρα 21/12/2015 και ωρα 13:45.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου (Παλαιολόγου 3, Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου τηλ. 2343024166 και 6936625650 κ. Μπάρμπας) στην κ. Γιάγκου Αθανασία σε σφραγισμένο φάκελο. Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 14:00 από την επιτροπή ορισμένη από τη Σχολική Επιτροπή.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Τον πίνακα μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το γραφείο του  Εμπορικού Συλλόγου της Γουμένισσας που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

Η Επιμορφωτική Κιλκίς στοχεύει στο να εισάγει τα κινητά τηλέφωνα στην εκπαιδευτική διαδικασία!

                                                                                                                           
Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει σε ένα πολλά υποσχόμενο project που ανοίγει νέες προοπτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Το πρόγραμμα με τίτλο MOBILE-TECH «Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μέσω κινητών (m-learning)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 
Το projectστοχεύει στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμβατής με κινητές συσκευές (κινητά – tablet –laptop), όπου οι εκπαιδευτές θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία ανοικτού κώδικα, οδηγούς και υποστήριξη για τη δημιουργία καινοτόμων μαθημάτων για χρήση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα συνταχθεί ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές σχετικά με τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναφορικά με την «φορητή εκπαίδευση» μέσα στην τάξη. Επίσης θα δημιουργηθεί μια σειρά μαθημάτων προς αυτούς, σχετικά με την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων από τους ίδιους με τη χρήση video, podcast, κοινωνικών δικτύων κα. Στόχος της ομάδας εργασίας του προγράμματος είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή η διαδικασία δημιουργίας τέτοιου είδους μαθημάτων από τους εκπαιδευτές. Όλα τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος, θα διατίθενται δωρεάν ενώ θα παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
   Η αρχή σε αυτή την προσπάθεια έγινε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Κίελο της Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος με τη συμμετοχή 12 εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων από την Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γερμανία και Σκωτία. Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος Γεωργιάδης, μέλος της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
     Στην πρώτη συνάντηση Φορέας Υποδοχής ήταν το Ινστιτούτο IBAF που ειδικεύεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε προηγμένες υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, λεπτομέρειες σχετικά με την δομή των αποτελεσμάτων άλλα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Όλες οι πτυχές του προγράμματος συζητήθηκαν διεξοδικά από τους εταίρους, έτσι ώστε να ληφθούν εν τέλει από κοινού όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν στο μέλλον του.
     Στο κλείσιμο της συνάντησης διευθετήθηκαν όλα τα οργανωτικά ζητήματα καθώς επίσης ορίστηκαν οι δύο επόμενες εκπαιδευτικές κινητικότητες της ομάδας με αμέσως επόμενο ραντεβού στη Γλασκόβη της Σκωτίας τον προσεχή Μάρτιο.
            Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Κίελο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, να γευτούν το παραδοσιακό ζεστό κρασί της και να δοκιμάσουν τις τοπικές σπεσιαλιτέ.
                                         
                                         
                                         

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Επιστολή Προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στους Έλληνες εμπόρους και μικρομεσαίους της αγοράς

Επιστολή Προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στους Έλληνες εμπόρους και μικρομεσαίους της αγοράς

Φίλες και Φίλοι,
Σε μία εποχή που πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό των «εύκολων λύσεων» και το συνήθη λαϊκισμό με τη χρήση ανεκπλήρωτων συνθημάτων για ευαίσθητα θέματα, η ΕΣΕΕ επιλέγει τον δύσκολο δρόμο της επίμοχθης τεκμηρίωσης των θέσεών της και της έγκυρης πληροφόρησης, που είναι και η βάση ενός υγιούς και γόνιμου δημόσιου διαλόγου. Στη δική μας αντίληψη δεν υπάρχουν μονομερείς ερμηνείες των προβλημάτων: μία δημοκρατική λογική σημαίνει πάνω απ’ όλα σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και αναζήτηση της κοινής συνισταμένης  που θα διαθέτει και τη συναίνεση όλων. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι μόνο να ανοίξουμε μία τολμηρή συζήτηση, αλλά να την ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε στους τρόπους τελικής υπέρβασης των προβλημάτων της κρίσης και όχι μόνο.
Το 2015 ήταν πράγματι ένα κομβικό έτος· η συμπλήρωση επτά ετών κρίσης καθιστά την παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία μία καθημερινή πραγματικότητα, μία συνθήκη την οποία σχεδόν έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα και όχι ως εξαίρεση. Το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες και να επωμίζεται δυσβάστακτα βάρη. Δεν νομίζω ότι διεκδικούμε βραβείο πρωτοτυπίας με το να υποστηρίξουμε ότι η Μμε εμπορική επιχείρηση λογίστηκε λανθασμένα ως ο «αδύναμος κρίκος» της ελληνικής οικονομικής δομής και βίωσε με δυσανάλογα αρνητικό τρόπο, σε σχέση με άλλους κλάδους, τις σκληρότερες συνέπειες της κρίσης. 
Η «μεσαία τάξη» της χώρας εξακολουθεί να πλήττεται ανεπανόρθωτα. Νομίζω ότι η επανάληψη της ίδιας καταστροφικής «συνταγής» όχι μόνο δε δίνει λύσει στο πρόβλημα, αλλά αντίθετα συμβάλλει στη διαιώνισή του. Κατανοώ ότι αυτή η συνταγή αναδείχθηκε σαν μονόδρομος· αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν είναι και λανθασμένη. Δυστυχώς, σε ένα τόσο δυσμενές και προβληματικό περιβάλλον οι προσπάθειες που οφείλουμε όλοι να καταβάλλουμε θα πρέπει να είναι τιτάνιες και τα εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδήσουμε είναι πολλά και δύσκολα. Παραταύτα, θεωρώ ότι μετά από τόσο χρόνια αυτό που καθίσταται πασιφανές είναι ότι οι μικρομεσαίοι είμαστε πολύ σημαντικά στηρίγματα της οικονομίας και αντέξαμε, παρά την αντιξοότητα και τις τεράστιες πιέσεις που δεχθήκαμε. Δείξαμε «οικονομικό πατριωτισμό». Θυσιάσαμε αποταμιεύσεις και προσωπικές περιουσίες για το καλό των επιχειρήσεών μας. Βέβαια, όλα αυτά έχουν και ορισμένα αυτονόητα όρια. Η διαρκής ύφεση σημαίνει διαρκής δυσπραγία, διαρκές αρνητικό κλίμα στην αγορά, διαρκής τάση για «λουκέτα». Οι αντοχές του ελληνικού εμπορίου ΔΕΝ είναι όμως ανεξάντλητες. Πρέπει να ξεφύγουμε από την «επώδυνη στασιμότητα» και να ενεργοποιηθούμε προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης με έργα και όχι με λόγια.
Το 2015, φυσικά, ήταν και το έτος των μεγάλων συνειδητοποιήσεων. Οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, τα capital controls, η Συμφωνία της 13ης Ιουλίου, η ψήφιση και εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου, φανερώνουν, ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, επιβάλλεται μία στοιχειώδη συναντίληψη ανάμεσα στην πλειονότητα των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Για πρώτη φορά πρέπει να υπάρξει κοινό έδαφος για έναν ευρύ διάλογο για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας και το νέο αναπτυξιακό της μοντέλο. Στο βαθμό που πλέον έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη πορεία αναδύεται η δυνατότητα για συνεννόηση ως μόνη προϋπόθεση. Η ΕΣΕΕ τα τελευταία χρόνια κινήθηκε με τέτοια λογική και θα συνεχίσει να την ακολουθεί και στα επόμενα χρόνια. Εκ των πραγμάτων, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι το νέο Μνημόνιο δεν επιλύει τα προβλήματα της αγοράς. Βασίζεται και πάλι στη γνωστή συνταγή των υπερβολικών φορολογικών επιβολών και των πολιτικών λιτότητας. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς δικαίως αναλαμβάνουμε μόνοι μας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των πάγιων προβλημάτων μας, όπως : μείωση τζίρου και κατανάλωσης, υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, έλλειμμα εμπορικής πίστης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, ασφαλιστική πτώχευση και ποινικοποίηση.
Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, κληθήκαμε να υπερβούμε τα συνήθη θέματα του διαλόγου και να τοποθετηθούμε σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων καταφέραμε να διατηρήσουμε τον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, να κρατήσουμε ζωντανή την Κλαδική Σύμβαση του Εμπορίου και να υλοποιήσουμε από κοινού ένα σχέδιο δράσεων με τη συνδρομή του ILO για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ενδυνάμωσης και της αποτελεσματικής συμμετοχής όλων στον κοινωνικό διάλογο. Έχουμε, επίσης, καταθέσει προτάσεις για τα εργασιακά και την τόνωση της απασχόλησης, οι οποίες επικεντρώνονται στο μισθολογικό κόστος, το μη μισθολογικό κόστος και στις στρατηγικές για τη τόνωση και επιδότηση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ.
Είναι αναπόφευκτο ότι στο άμεσο μέλλον το ασφαλιστικό σύστημα και το συνταξιοδοτικό θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλων αντιπαραθέσεων και αδικιών. Στον ΟΑΕΕ το εκτιμώμενο για το 2015 έλλειμμα ύψους 807 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με την απορρόφηση ήδη του 100% της κρατικής επιχορήγησης πριν το τέλος του έτους, συνιστούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Ταμείο. Ο αριθμός των συνολικών οφειλετών και του ύψος των οφειλών στον ΟΑΕΕ, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης της πρότασης της ΕΣΕΕ για πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών. Η ΕΣΕΕ έχει υποβάλει ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη «διαδοχή των γενεών» και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.
Η ΕΣΕΕ έχει εντοπίσει ορισμένους κρίσιμους τομείς για τους οποίους έχει διαμορφώσει θέσεις, έχει καταθέσει προτάσεις και κάποια θέματα έχει καταγγείλει σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο κυβερνητικών παρεμβάσεων. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:
 • Αντιμετώπιση της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» και της «καταναλωτικής αιμορραγίας» από τις παραμεθόριες περιοχές προς τις γειτονικές χώρες.
 • Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 • Πρόσβαση των Μμε επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη περίοδο 2014-2020, με ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. 
 • Επαναφορά της πρότασης μας για τη δημιουργία  «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» (ΑΤΜΕ).
 • Αντιμετώπιση των capital controls και των «κόκκινων» επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.
 • Υψηλό κόστος των υπηρεσιών του e-banking και  προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών σε καταναλωτές και εμπόρους.
 • Προμήθεια όλων των επιχειρήσεων με POS μηχανήματα, χωρίς χρέωση.
 • Πτωχευτικό δίκαιο και θεσμοθέτηση της "δεύτερης ευκαιρίας". 
 • Αποφυγή διόγκωσης των ακάλυπτων επιταγών και τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του Τειρεσία.
 • Ταύτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ 2014-20.
 • Εναρμόνιση της ελληνικής οικονομίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM).
Η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας για την επαναλειτουργία της αγοράς, όπως απέδειξαν οι τελευταίοι μήνες απαιτεί απόλυτη προσήλωση στην πραγματική μεγέθυνση και όχι στο «φούσκωμα» της οικονομίας. Αυτό σημαίνει στοχευμένες δράσεις σε δυναμικούς κλάδους, αναζωογόνηση των επενδύσεων, βελτίωση του οικονομικού κλίματος, εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-αγοράς, απαλλαγή από τη γραφειοκρατία και γενναία ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Απαραίτητη είναι η στήριξη όλων ανεξαιρέτως των κλάδων του ελληνικού εμπορίου, όπως το εξαγωγικό και εισαγωγικό, το λιανικό και χονδρικό, το εφοδιαστικό και διαμετακομιστικό, ώστε να έρθει "νέο χρήμα" στην ελληνική οικονομία. Ο καθένας θεωρούσε μέχρι σήμερα ότι βρήκε τη «μαγική συνταγή» για τη λύση των προβλημάτων. Ας συζητήσουμε επιτέλους από κοινού το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, με τον σχεδιασμό συντεταγμένης Εθνικής Στρατηγικής για Ανάπτυξη με Απασχόληση, που να μπορεί να βγάλει τη Χώρα από τη κρίση. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, η ΕΣΕΕ για το εμπόριο του αύριο, προωθεί πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση και προώθηση της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία θα αλλάξει το τοπίο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας δραστηριότητες από το εμπόριο. Οι πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ, για το επόμενο διάστημα αφορούν: 
· Επέκταση κάθε ελληνικής εμπορικής επιχείρησης στο e-commerce με τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και "ψηφιακής βιτρίνας".
· Δράση της ΕΣΕΕ "eμπόριο" για την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την άρση των εθνικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές υπέρ των χωρών της ΕΕ. 
· Δράση «FeelSafe» που υλοποιείται από την ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ελληνικής Αστυνομίας και η οποία αφορά στην ευαισθητοποίηση εμπόρων και καταναλωτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
· Δράση για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων. 
· Πρόταση για χαμηλότερη φορολογία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με "ενιαίο ΦΠΑ" για όσους δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
· Σχεδιασμός της ΕΣΕΕ για τον "οδικό χάρτη" του ελληνικού εμπορίου στο πλαίσιο των ΜμΕ της Ευρώπης 2020.
· Στρατηγική "Εμπόριο για όλους" με τη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου και επιχειρηματικών διαδρομών σε κάθε πόλη της Ελλάδας.
Φίλες και Φίλοι,
Το Κεντρικό Μήνυμα της ΕΣΕΕ είναι ότι οι Έλληνες Έμποροι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην επιστρέψει ξανά η απειλή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά να δρομολογηθεί η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια. Ο φετινός τίτλος στα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά φόρουμ είναι "Όλη η Ευρώπη δουλεύει μαζί για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων", ενώ στην Ελλάδα όλοι οι μικρομεσαίοι δουλεύουμε μόνοι μας για χρέος και φόρους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι’αυτό η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της «πραγματικής οικονομίας» και να παρεμβαίνει αιχμηρά στο δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, να εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Αυτός είναι ο δικός μας πραγματικός μονόδρομος, μαζί με την ευθύνη του καθενός από εμάς για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δεύτερης θητείας μου, θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις της ΕΣΕΕ, αλλά και να σας  ευχαριστήσω πολύ, όλους για τη συμβολή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Καλό μήνα,
     Βασίλης Κορκίδης
       Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Πράξη ανακήρυξης εκλογών ΕΣΕΕ


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όπως έχει προγραμματιστεί, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, συνέρχεται η εκλογική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Συνομοσπονδίας, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας, προέβησαν στις 17 Νοεμβρίου ε.ε., στην ανακήρυξη των συνδυασμών και υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις προσεχείς αρχαιρεσίες.  Οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί και υποψήφιοι έχουν ως εξής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ)
ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και υποψηφίων για την νέα διοίκηση της ΕΣΕΕ, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Βασίλης Κορκίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σύνθεση και διασπορά των υποψηφιοτήτων από όλη την επικράτεια, η οποία καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των εμπόρων στις αρχαιρεσίες του κορυφαίου οργάνου εκπροσώπησης του εμπορικού κόσμου της χώρας.