Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Επιμελητήριο Κιλκίς,ο Εμπορικός Σύλλογος Γουμένισσας και η Α.Σ.  <<Συν-ενεργείν για την Απασχόληση>> στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης << Συνενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς >> σας καλούν να παρευρεθείτε στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου <<Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς>> που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκαμβρίου 2015 και ωρα 6.00 μ.μ. στο Κέντρο Νεότητας Γουμένισσας.

                                 Για την ΑΣ Συν-ενεργείν για την Απασχόληση
                                                    Ο Πρόεδρος
                                             ΠΑύλος Τονικίδης

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε ενδεχόμενο επιτόπιο προληπτικό έλεγχο της εφορίας – Σ.Δ.Ο.Ε.

estiasi_fpa_660

‟Υπόνοιες” μετακύλισης του Φ. Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή π.χ. εστιατόρια φαρμακεία‟
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2015/2.6.2015
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα».
I. ΓΕΝΙΚΑ
Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική.
Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, που κάθε ένα θα αποτελείται από δυο τουλάχιστον υπαλλήλους, για τη διενέργεια ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων κυρίως σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.
Τα Συνεργεία αυτά θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν.2859/2000 όπως ισχύει, καθώς και του ν.4172/2013 όπως ισχύει. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής.
II. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα, στην χωρική αρμοδιότητα εκάστης Δ.Ο.Υ. δύναται να εξευρίσκονται:
1. από στοιχεία του αρχείου των Δ.Ο.Υ (κλάδοι με αυξημένο αριθμό παραβάσεων Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ. ή Φ.Π.Α.),
2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων, κ.λπ.) και
3. από επιλογή, μετά από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι η διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων των ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ν.2859/2000 και ν.4172/2013.
Ειδικότερα:
Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά διακίνησης (Παραστατικό Διακίνησης, Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων, Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κ.λπ.), για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών. Σχετική με τα ανωτέρω είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α” 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Για το σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο από το ν.4308/2014 παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το ν.4308/2014 παραστατικό, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία.
Αντίθετα, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση παραστατικού διακίνησης ή πώλησης, καθώς και στις περιπτώσεις που τα παραστατικά που αφορούν τη συναλλαγή δεν επιδεικνύονται στο συνεργείο ελέγχου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βιβλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων, κ.λπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.), η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή του Κ.Φ.Α.Σ.) από όλες τις κατηγορίες υπόχρεων π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λ.π.. Εν όψει αυτού κατά τον έλεγχο των υπόχρεων που είχαν υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών, οι ελεγκτές απαιτείται να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά.
Σημειώνεται ότι όταν ο μερικός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ν. 4308/2014) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δε λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως παραστατικών διακίνησης ή πώλησης και να μη ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων.
Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. Στις λοιπές περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία από την επιχείρηση διενεργούμε διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων από τα βιβλία με τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού Σημειώματος, στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α (π.χ φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του Φ. Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (έκδοση εντολής μερικού ελέγχου).
Ακόμη σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ” αρχήν παράβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με απλή κοινοποίηση στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Σημειώματος, να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στο Σημείωμα (σχετ. και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1254/13.11.2001), Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματίζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της ενέργειες.
Η όλη διαδικασία ελέγχου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Πρόσθετες λεπτομερείς οδηγίες, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 στον μερικό επιτόπιο έλεγχο, θα αναρτηθούν στο εσωτερικό δίκτυο http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. που θα ασχοληθούν με τον προληπτικό έλεγχο, Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές τους παρακαλούνται για την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, καθώς και για την παροχή εν γένει οδηγιών προς τα μέλη των συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που θα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.
Περαιτέρω με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ., οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο πρέπει να ενημερώνουν άμεσα ή το αργότερο μέχρι την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, την εφαρμογή «Προληπτικοί Έλεγχοι 2015» στο εσωτερικό δίκτυο http://10.16.5.21 της Διεύθυνσης Ελέγχων – Τμήμα Β”, με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας.
Τέλος με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός ελέγχων πρόληψης σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα μέχρι την 31.12.2015. Η κατανομή του συνόλου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης ανά Δ.Ο.Υ. θα γίνει ανάλογα με τη δυνατότητα τους στη διενέργεια ελέγχων, και θα ενημερωθεί κάθε εμπλεκόμενη Δ.Ο.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου

Η ΕΣΕΕ με αφορμή πλήθος μηνυμάτων για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, απέστειλε την ακόλουθη εγκύκλιο προς τα μέλη της.
« …Δεδομένων των πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από συναδέλφους από όλη την επικράτεια, για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 4177/2013, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται προαιρετικά τις δύο Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, ήτοι στις 13 και στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και την τελευταία Κυριακή του έτους, ήτοι την 27 Δεκεμβρίου 2015.
Η λειτουργία κατά τις ως άνω Κυριακές περιλαμβάνει καταστήματα κάθε είδους, μορφής και μεγέθους και είναι προαιρετική.
Η απασχόληση των εργαζομένων τις Κυριακές αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσοι από τους εργαζόμενους απασχοληθούν τις συγκεκριμένες Κυριακές, θα πρέπει να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το 75% του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους ή του νόμιμου ημερομισθίου τους.
Επί πλέον, όσοι απ’ αυτούς εργαστούν πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχόμενων ωρών, μέσα στην επόμενη εβδομάδα της Κυριακής που εργάστηκαν.
Σε ότι αφορά την τελευταία Κυριακή του χρόνου (27-12-2015), οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 Βασιλικού Διατάγματος 750/1971, που όριζαν ότι το ρεπό μπορεί να δοθεί εντός ολόκληρου του μηνός Ιανουαρίου κατά την κρίση του εργοδότη, αναφέρονται, μετά την εισαγωγή του ν. 4314/2014, σε καταργημένες πλέον διατάξεις και είναι ασφαλέστερο να δεχθούμε ότι πλέον δεν ισχύουν.
Για το λόγο αυτό, συστήνουμε προς τους Εμπορικούς Συλλόγους και τα μέλη τους, το ρεπό των εργαζομένων τους που αντιστοιχεί στην τελευταία Κυριακή του χρόνου να δοθεί και αυτό μέσα στην επόμενη εβδομάδα της συγκεκριμένης Κυριακής, ήτοι από 28 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου.
Αν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι κάτω από 5 ώρες, καθ’ όλες τις ως άνω Κυριακές, τότε αυτός δεν λαμβάνει μεν αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά θα πρέπει να του καταβληθούν οι αναλογούσες αμοιβές για όσες ώρες απασχοληθεί...» 

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Η/Υ , ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Η/Υ , ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ
Η Σχολική Επιτροπή διενεργεί διαπραγμάτευση για την προμήθεια Εξαρτημάτων – Ανταλλακτικών Η/Υ, περιφερειακών και ΦΑΞ καθώς και χαρτικών υλών και γραφικής ύλης στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Παιονίας για το οικονομικό έτος 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους όπως και να δώσουν κάποιες ενδεικτικές τιμές μετά την έκπτωση συν το ΦΠΑ συμπληρώνοντας τον πίνακα σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που χρειάστηκαν τα σχολεία στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.
Η επιτροπή όρισε ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Δευτέρα 21/12/2015 και ωρα 13:45.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυκάστρου (Παλαιολόγου 3, Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου τηλ. 2343024166 και 6936625650 κ. Μπάρμπας) στην κ. Γιάγκου Αθανασία σε σφραγισμένο φάκελο. Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 14:00 από την επιτροπή ορισμένη από τη Σχολική Επιτροπή.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Τον πίνακα μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το γραφείο του  Εμπορικού Συλλόγου της Γουμένισσας που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

Η Επιμορφωτική Κιλκίς στοχεύει στο να εισάγει τα κινητά τηλέφωνα στην εκπαιδευτική διαδικασία!

                                                                                                                           
Η Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει σε ένα πολλά υποσχόμενο project που ανοίγει νέες προοπτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Το πρόγραμμα με τίτλο MOBILE-TECH «Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μέσω κινητών (m-learning)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 
Το projectστοχεύει στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμβατής με κινητές συσκευές (κινητά – tablet –laptop), όπου οι εκπαιδευτές θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από εργαλεία ανοικτού κώδικα, οδηγούς και υποστήριξη για τη δημιουργία καινοτόμων μαθημάτων για χρήση στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα συνταχθεί ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές σχετικά με τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναφορικά με την «φορητή εκπαίδευση» μέσα στην τάξη. Επίσης θα δημιουργηθεί μια σειρά μαθημάτων προς αυτούς, σχετικά με την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων από τους ίδιους με τη χρήση video, podcast, κοινωνικών δικτύων κα. Στόχος της ομάδας εργασίας του προγράμματος είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή η διαδικασία δημιουργίας τέτοιου είδους μαθημάτων από τους εκπαιδευτές. Όλα τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος, θα διατίθενται δωρεάν ενώ θα παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
   Η αρχή σε αυτή την προσπάθεια έγινε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Κίελο της Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος με τη συμμετοχή 12 εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων από την Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γερμανία και Σκωτία. Την Επιμορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος Γεωργιάδης, μέλος της ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
     Στην πρώτη συνάντηση Φορέας Υποδοχής ήταν το Ινστιτούτο IBAF που ειδικεύεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε προηγμένες υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, λεπτομέρειες σχετικά με την δομή των αποτελεσμάτων άλλα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Όλες οι πτυχές του προγράμματος συζητήθηκαν διεξοδικά από τους εταίρους, έτσι ώστε να ληφθούν εν τέλει από κοινού όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν στο μέλλον του.
     Στο κλείσιμο της συνάντησης διευθετήθηκαν όλα τα οργανωτικά ζητήματα καθώς επίσης ορίστηκαν οι δύο επόμενες εκπαιδευτικές κινητικότητες της ομάδας με αμέσως επόμενο ραντεβού στη Γλασκόβη της Σκωτίας τον προσεχή Μάρτιο.
            Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Κίελο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, να γευτούν το παραδοσιακό ζεστό κρασί της και να δοκιμάσουν τις τοπικές σπεσιαλιτέ.
                                         
                                         
                                         

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Επιστολή Προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στους Έλληνες εμπόρους και μικρομεσαίους της αγοράς

Επιστολή Προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στους Έλληνες εμπόρους και μικρομεσαίους της αγοράς

Φίλες και Φίλοι,
Σε μία εποχή που πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό των «εύκολων λύσεων» και το συνήθη λαϊκισμό με τη χρήση ανεκπλήρωτων συνθημάτων για ευαίσθητα θέματα, η ΕΣΕΕ επιλέγει τον δύσκολο δρόμο της επίμοχθης τεκμηρίωσης των θέσεών της και της έγκυρης πληροφόρησης, που είναι και η βάση ενός υγιούς και γόνιμου δημόσιου διαλόγου. Στη δική μας αντίληψη δεν υπάρχουν μονομερείς ερμηνείες των προβλημάτων: μία δημοκρατική λογική σημαίνει πάνω απ’ όλα σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και αναζήτηση της κοινής συνισταμένης  που θα διαθέτει και τη συναίνεση όλων. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι μόνο να ανοίξουμε μία τολμηρή συζήτηση, αλλά να την ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε στους τρόπους τελικής υπέρβασης των προβλημάτων της κρίσης και όχι μόνο.
Το 2015 ήταν πράγματι ένα κομβικό έτος· η συμπλήρωση επτά ετών κρίσης καθιστά την παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία μία καθημερινή πραγματικότητα, μία συνθήκη την οποία σχεδόν έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα και όχι ως εξαίρεση. Το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες και να επωμίζεται δυσβάστακτα βάρη. Δεν νομίζω ότι διεκδικούμε βραβείο πρωτοτυπίας με το να υποστηρίξουμε ότι η Μμε εμπορική επιχείρηση λογίστηκε λανθασμένα ως ο «αδύναμος κρίκος» της ελληνικής οικονομικής δομής και βίωσε με δυσανάλογα αρνητικό τρόπο, σε σχέση με άλλους κλάδους, τις σκληρότερες συνέπειες της κρίσης. 
Η «μεσαία τάξη» της χώρας εξακολουθεί να πλήττεται ανεπανόρθωτα. Νομίζω ότι η επανάληψη της ίδιας καταστροφικής «συνταγής» όχι μόνο δε δίνει λύσει στο πρόβλημα, αλλά αντίθετα συμβάλλει στη διαιώνισή του. Κατανοώ ότι αυτή η συνταγή αναδείχθηκε σαν μονόδρομος· αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν είναι και λανθασμένη. Δυστυχώς, σε ένα τόσο δυσμενές και προβληματικό περιβάλλον οι προσπάθειες που οφείλουμε όλοι να καταβάλλουμε θα πρέπει να είναι τιτάνιες και τα εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδήσουμε είναι πολλά και δύσκολα. Παραταύτα, θεωρώ ότι μετά από τόσο χρόνια αυτό που καθίσταται πασιφανές είναι ότι οι μικρομεσαίοι είμαστε πολύ σημαντικά στηρίγματα της οικονομίας και αντέξαμε, παρά την αντιξοότητα και τις τεράστιες πιέσεις που δεχθήκαμε. Δείξαμε «οικονομικό πατριωτισμό». Θυσιάσαμε αποταμιεύσεις και προσωπικές περιουσίες για το καλό των επιχειρήσεών μας. Βέβαια, όλα αυτά έχουν και ορισμένα αυτονόητα όρια. Η διαρκής ύφεση σημαίνει διαρκής δυσπραγία, διαρκές αρνητικό κλίμα στην αγορά, διαρκής τάση για «λουκέτα». Οι αντοχές του ελληνικού εμπορίου ΔΕΝ είναι όμως ανεξάντλητες. Πρέπει να ξεφύγουμε από την «επώδυνη στασιμότητα» και να ενεργοποιηθούμε προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης με έργα και όχι με λόγια.
Το 2015, φυσικά, ήταν και το έτος των μεγάλων συνειδητοποιήσεων. Οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, τα capital controls, η Συμφωνία της 13ης Ιουλίου, η ψήφιση και εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου, φανερώνουν, ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, επιβάλλεται μία στοιχειώδη συναντίληψη ανάμεσα στην πλειονότητα των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Για πρώτη φορά πρέπει να υπάρξει κοινό έδαφος για έναν ευρύ διάλογο για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας και το νέο αναπτυξιακό της μοντέλο. Στο βαθμό που πλέον έχει δρομολογηθεί η συγκεκριμένη πορεία αναδύεται η δυνατότητα για συνεννόηση ως μόνη προϋπόθεση. Η ΕΣΕΕ τα τελευταία χρόνια κινήθηκε με τέτοια λογική και θα συνεχίσει να την ακολουθεί και στα επόμενα χρόνια. Εκ των πραγμάτων, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι το νέο Μνημόνιο δεν επιλύει τα προβλήματα της αγοράς. Βασίζεται και πάλι στη γνωστή συνταγή των υπερβολικών φορολογικών επιβολών και των πολιτικών λιτότητας. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς δικαίως αναλαμβάνουμε μόνοι μας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των πάγιων προβλημάτων μας, όπως : μείωση τζίρου και κατανάλωσης, υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, έλλειμμα εμπορικής πίστης, ληξιπρόθεσμες οφειλές, ασφαλιστική πτώχευση και ποινικοποίηση.
Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, κληθήκαμε να υπερβούμε τα συνήθη θέματα του διαλόγου και να τοποθετηθούμε σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων καταφέραμε να διατηρήσουμε τον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, να κρατήσουμε ζωντανή την Κλαδική Σύμβαση του Εμπορίου και να υλοποιήσουμε από κοινού ένα σχέδιο δράσεων με τη συνδρομή του ILO για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ενδυνάμωσης και της αποτελεσματικής συμμετοχής όλων στον κοινωνικό διάλογο. Έχουμε, επίσης, καταθέσει προτάσεις για τα εργασιακά και την τόνωση της απασχόλησης, οι οποίες επικεντρώνονται στο μισθολογικό κόστος, το μη μισθολογικό κόστος και στις στρατηγικές για τη τόνωση και επιδότηση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ.
Είναι αναπόφευκτο ότι στο άμεσο μέλλον το ασφαλιστικό σύστημα και το συνταξιοδοτικό θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλων αντιπαραθέσεων και αδικιών. Στον ΟΑΕΕ το εκτιμώμενο για το 2015 έλλειμμα ύψους 807 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με την απορρόφηση ήδη του 100% της κρατικής επιχορήγησης πριν το τέλος του έτους, συνιστούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Ταμείο. Ο αριθμός των συνολικών οφειλετών και του ύψος των οφειλών στον ΟΑΕΕ, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης της πρότασης της ΕΣΕΕ για πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών. Η ΕΣΕΕ έχει υποβάλει ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη «διαδοχή των γενεών» και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.
Η ΕΣΕΕ έχει εντοπίσει ορισμένους κρίσιμους τομείς για τους οποίους έχει διαμορφώσει θέσεις, έχει καταθέσει προτάσεις και κάποια θέματα έχει καταγγείλει σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο κυβερνητικών παρεμβάσεων. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:
 • Αντιμετώπιση της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» και της «καταναλωτικής αιμορραγίας» από τις παραμεθόριες περιοχές προς τις γειτονικές χώρες.
 • Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 • Πρόσβαση των Μμε επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη περίοδο 2014-2020, με ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. 
 • Επαναφορά της πρότασης μας για τη δημιουργία  «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» (ΑΤΜΕ).
 • Αντιμετώπιση των capital controls και των «κόκκινων» επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.
 • Υψηλό κόστος των υπηρεσιών του e-banking και  προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών σε καταναλωτές και εμπόρους.
 • Προμήθεια όλων των επιχειρήσεων με POS μηχανήματα, χωρίς χρέωση.
 • Πτωχευτικό δίκαιο και θεσμοθέτηση της "δεύτερης ευκαιρίας". 
 • Αποφυγή διόγκωσης των ακάλυπτων επιταγών και τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του Τειρεσία.
 • Ταύτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ 2014-20.
 • Εναρμόνιση της ελληνικής οικονομίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM).
Η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας για την επαναλειτουργία της αγοράς, όπως απέδειξαν οι τελευταίοι μήνες απαιτεί απόλυτη προσήλωση στην πραγματική μεγέθυνση και όχι στο «φούσκωμα» της οικονομίας. Αυτό σημαίνει στοχευμένες δράσεις σε δυναμικούς κλάδους, αναζωογόνηση των επενδύσεων, βελτίωση του οικονομικού κλίματος, εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-αγοράς, απαλλαγή από τη γραφειοκρατία και γενναία ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Απαραίτητη είναι η στήριξη όλων ανεξαιρέτως των κλάδων του ελληνικού εμπορίου, όπως το εξαγωγικό και εισαγωγικό, το λιανικό και χονδρικό, το εφοδιαστικό και διαμετακομιστικό, ώστε να έρθει "νέο χρήμα" στην ελληνική οικονομία. Ο καθένας θεωρούσε μέχρι σήμερα ότι βρήκε τη «μαγική συνταγή» για τη λύση των προβλημάτων. Ας συζητήσουμε επιτέλους από κοινού το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, με τον σχεδιασμό συντεταγμένης Εθνικής Στρατηγικής για Ανάπτυξη με Απασχόληση, που να μπορεί να βγάλει τη Χώρα από τη κρίση. 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, η ΕΣΕΕ για το εμπόριο του αύριο, προωθεί πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση και προώθηση της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία θα αλλάξει το τοπίο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας δραστηριότητες από το εμπόριο. Οι πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ, για το επόμενο διάστημα αφορούν: 
· Επέκταση κάθε ελληνικής εμπορικής επιχείρησης στο e-commerce με τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και "ψηφιακής βιτρίνας".
· Δράση της ΕΣΕΕ "eμπόριο" για την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την άρση των εθνικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές υπέρ των χωρών της ΕΕ. 
· Δράση «FeelSafe» που υλοποιείται από την ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ελληνικής Αστυνομίας και η οποία αφορά στην ευαισθητοποίηση εμπόρων και καταναλωτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
· Δράση για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων. 
· Πρόταση για χαμηλότερη φορολογία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με "ενιαίο ΦΠΑ" για όσους δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
· Σχεδιασμός της ΕΣΕΕ για τον "οδικό χάρτη" του ελληνικού εμπορίου στο πλαίσιο των ΜμΕ της Ευρώπης 2020.
· Στρατηγική "Εμπόριο για όλους" με τη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου και επιχειρηματικών διαδρομών σε κάθε πόλη της Ελλάδας.
Φίλες και Φίλοι,
Το Κεντρικό Μήνυμα της ΕΣΕΕ είναι ότι οι Έλληνες Έμποροι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην επιστρέψει ξανά η απειλή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά να δρομολογηθεί η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια. Ο φετινός τίτλος στα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά φόρουμ είναι "Όλη η Ευρώπη δουλεύει μαζί για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων", ενώ στην Ελλάδα όλοι οι μικρομεσαίοι δουλεύουμε μόνοι μας για χρέος και φόρους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι’αυτό η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της «πραγματικής οικονομίας» και να παρεμβαίνει αιχμηρά στο δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, να εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Αυτός είναι ο δικός μας πραγματικός μονόδρομος, μαζί με την ευθύνη του καθενός από εμάς για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δεύτερης θητείας μου, θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις της ΕΣΕΕ, αλλά και να σας  ευχαριστήσω πολύ, όλους για τη συμβολή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Καλό μήνα,
     Βασίλης Κορκίδης
       Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Πράξη ανακήρυξης εκλογών ΕΣΕΕ


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όπως έχει προγραμματιστεί, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, συνέρχεται η εκλογική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Συνομοσπονδίας, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας, προέβησαν στις 17 Νοεμβρίου ε.ε., στην ανακήρυξη των συνδυασμών και υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις προσεχείς αρχαιρεσίες.  Οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί και υποψήφιοι έχουν ως εξής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ)
ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και υποψηφίων για την νέα διοίκηση της ΕΣΕΕ, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Βασίλης Κορκίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σύνθεση και διασπορά των υποψηφιοτήτων από όλη την επικράτεια, η οποία καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των εμπόρων στις αρχαιρεσίες του κορυφαίου οργάνου εκπροσώπησης του εμπορικού κόσμου της χώρας.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ενημερωτικό Σημείωμα - Συμφωνία Θεσμών & Κυβέρνησης για τους Πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίαςΣε συμφωνία επί βασικών παραμέτρων της αξιολόγησης κατέληξαν την 16 Νοεμβρίου, Κυβέρνηση και πιστωτές, υπό την πίεση βεβαίως και των αρνητικών συνεπειών που θα επέρχονταν από πιθανή μη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης έως τα τέλη του χρόνου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ των μερών επήλθε συμβιβασμός κυρίως επί του φλέγοντος ζητήματος των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς συμφωνία επιτεύχθηκε για το σύνολο των 48 προαπαιτούμενων μέτρων του πρώτου πακέτου.

Παρόλα αυτά, εκκρεμότητες συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά στο νέο καθεστώς διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων/δανείων, με τη μετάθεση της οριστικής επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος στη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Με τη μέχρι στιγμής διαθέσιμη πληροφόρηση, εκτιμάται πως το Δεκέμβριο θα κατατεθεί σχετικό Νομοσχέδιο για τον καθορισμό του είδους των μη εξυπηρετούμενων δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά) που θα μπορούν να πωληθούν σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια (funds). Μάλιστα, για τα επιχειρηματικά για τα οποία υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα θεσπιστούν ειδικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων ο κλάδος της οικονομίας στον οποίο εντάσσεται το δάνειο θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης.
Προστασία πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας:
Αν και ακόμη δεν έχουν νομοθετηθεί τα βασικά σημεία της συμφωνίας των Θεσμών με την ελληνική Κυβέρνηση, όσον αφορά στο ζήτημα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, οι διαθέσιμες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύσταση ενός μηχανισμού προστασίας 2 ταχυτήτων, τόσο δηλαδή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όσο και των περισσότερο εύπορων. Ειδικότερα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα νομοθετηθεί:

Η δημιουργία ενός προστατευτικού πλέγματος για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (το 25% των δανειοληπτών), το οποίο οριοθετείται με τη θέσπιση των ακόλουθων κριτηρίων:

Α) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται θα είναι αξίας έως 170.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Β) Τα εισοδηματικά κριτήρια, για τα οποία θα ισχύει η παροχή προστατευτικού πλαισίου, αναμένεται να οριστούν στα 8.180 ευρώ δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος για 1 άτομο και στα 13.917 ευρώ για 2 άτομα, με την προσαύξηση του παραπάνω ποσού για κάθε παιδί και μέχρι 2 συνολικά να ανέρχεται στα 3.361 ευρώ. Συνεπώς, το εισοδηματικό κριτήριο για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται στα 20.639 ευρώ ετησίως.

Επικουρικά, στην προφύλαξη των πλέον αδύναμων κοινωνικών ομάδων, θα συμβάλλει και το ίδιο το κράτος, καθώς το γνωστό «δίχτυ κοινωνικής προστασίας» μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη ορισμένων βασικών αναγκών, όπως π.χ. η καταβολή των μηνιαίων δόσεων στην τράπεζα, μέσω κάποιας μορφής κρατικής επιδότησης συνολικού ύψους έως 100 εκ. ευρώ για το 2016.

Για τους υπόλοιπους δανειολήπτες, με εισοδήματα και κατοικία μεγαλύτερης αξίας, οι οποίοι όμως εξαιτίας της κρίσης δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:

Α) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας θα είναι έως 230.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Β)
 Τα προαναφερθέντα εισοδηματικά κριτήρια θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,7, με αποτέλεσμα το εύρος του ετήσιου οικογενειακού ορίου που θα προστατεύεται για ένα άτομο να διαμορφώνεται στα 13.906 ευρώ, για τα δύο άτομα στα 23.659 ευρώ, ενώ για κάθε παιδί και μέχρι 2 συνολικά το όριο θα ανέρχεται στα 5.714 ευρώ. Ο συγκεκριμένος συντελεστής, ο οποίος στην ουσία διαμορφώνει ένα εισοδηματικό «δίχτυ» προστασίας αξίας 35.086 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια θα έχει περίοδο ισχύος μέχρι το τέλος του 2018, οπότε και θα δρομολογηθεί η αναθεώρησή του.

Οι δανειολήπτες της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να ικανοποιούν και κάποια επιπλέον κριτήρια, τα οποία μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουν οριστικοποιηθεί/διευκρινιστεί, θα λαμβάνουν όμως σε κάθε περίπτωση υπόψη τους την επιδεικνυόμενη στη διάρκεια του προηγούμενου χρονικού διαστήματος συνέπεια ως προς την αποπληρωμή των δανείων τους. Χρήζει αναφοράς η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός της μηνιαίας προς πληρωμή δόσης των υπόχρεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, η οποία θα παραμένει σταθερή για διάστημα 3 ετών, θα προκύπτει με βάση τον συνυπολογισμό μίας σειράς σημαντικών παραμέτρων, όπως η εισοδηματική και η εν γένει συνολική περιουσιακή τους κατάσταση, η εμπορική αντί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κ.α.

Ως προς την τελευταία παράμετρο πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως τόσο για την πρώτη κατηγορία δανειοληπτών (25% του συνόλου) όσο και για το υπόλοιπο ποσοστό που θα δικαιούται την προστασία της πρώτης κατοικίας του και συνολικά/αθροιστικά προσεγγίζουν περίπου το 60% των δανειοληπτών, θα διαγράφεται το χρέος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της εμπορικής αξίας στην οποία είχε αγοραστεί το ακίνητο και της τρέχουσας. Παρόλα αυτά, για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία, που συσχετίζονται κυρίως με το σχηματισμό προβλέψεων επισφαλειών από την πλευρά των τραπεζών.

Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου είναι υψηλή τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι χαμηλά, με συνέπεια η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού να κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση, μία διαδικασία η οποία καθίσταται περισσότερο ελκυστική λόγω και των διαθέσιμων επιλογών που περιγράφονται στον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ. Η γενικότερη εικόνα του ύψους των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ως προς το σύνολο των χορηγήσεων (400.000 επί συνόλου 1,2 εκ.) αλλά και όσων έχουν προσφύγει στο Ν. Κατσέλη (περίπου 170.000), με την πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως να μην έχει ακόμη εκδικαστεί, καθιστά αδήριτη την ανάγκη οριστικής και άμεσης διευθέτησης ενός τόσο κομβικού ζητήματος.


Η ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες προκλήσεις του Εμπορίου – Βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2015Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρουσίασε χθες στο ξενοδοχείο Hilton, για 15η συνεχή χρονιά την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της οποίας κατέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημαντική συμβολή του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΕΣΕΕ. Η εφετινή Έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ), εμπεριέχει μία σειρά από σημαντικά ευρήματα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του ελληνικού εμπορίου και τις προβλέψεις των ελλήνων εμπόρων για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ επέδωσε το πρωί της ίδιας ημέρας την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2015 στον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις και τις προτάσεις του ελληνικού εμπορίου.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ανέδειξε τα 7 πεδία παρέμβασής της για το επόμενο διάστημα και επεσήμανε ότι η «Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2015» θα είναι το εφαλτήριο για μία νέα προσέγγιση του οικονομικού προβλήματος, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τη μικρομεσαία επιχείρηση και θα διανοίγει την αναπτυξιακή προοπτική του μέλλοντος. Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, με την ευκαιρία της εκδήλωσης επισήμανε τη σημαντική, για πάνω από μία εικοσαετία, παρουσία και συνάμα πολυδιάστατη συνεισφορά της Συνομοσπονδίας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στις άκρως ευεργετικές, αναληφθείσες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ όπως εκείνες που αφορούν τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά και τη συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό όμιλο της Eurobank. Απώτερος στόχος των παραπάνω συνεργειών είναι αφενός η προφύλαξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας αλλά και των καταναλωτών από φαινόμενα διαδικτυακής απάτης, μέσω της εφαρμογής «FeelSafe» και αφετέρου η δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής ηλεκτρονικών πωλήσεων από τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς κανένα κόστος, μέσω των υπηρεσιών E-commerce. Παράλληλα, η εξοικείωση του εμπορικού κόσμου με τις νέες μεθόδους αποδοχής πληρωμών και πραγματοποίησης πωλήσεων (POS), βασικών παραμέτρων του νέου ψηφιακού οικονομικού περιβάλλοντος, συνιστούν στην ουσία τη διαδικασία μετάβασης σε μία νέα εποχή, γεγονός για το οποίο η Συνομοσπονδία δεν μπορεί αλλά ούτε επιθυμεί να αγνοήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κορκίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία «eμπόριο» η οποία συνιστά ένα πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε κάθε Μμε εμπορική επιχείρηση, πέρα από τη φυσική της βιτρίνα, να δημιουργήσει και την «ψηφιακή» της βιτρίνα.

H Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Αντ. Παπαδεράκη. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση εκπροσωπήθηκε από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Λούκα Κατσέλη και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Θεόδωρος Καλαντώνης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες του Πρόεδρου της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου, του Πρόεδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα, του Πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, του Πρόεδρου της ΟΚΕ και Γενικού Γραμματέα του ΣΕΤΕ κ. Γιώργου Βερνίκου και του Πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου. Παρευρέθηκαν, επίσης, νυν και πρώην Βουλευτές, πρώην Πρόεδροι της ΕΣΕΕ, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι φορέων και οργανώσεων και πολλοί άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Είχε προηγηθεί το πρωί ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Ράνιας Αντωνόπουλου και στρογγυλό τραπέζι με τους επιστημονικούς διευθυντές των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων.Μέρος Πρώτο 
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

 • Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2015, όπως επίσης και η άνοδος του διεθνούς εμπορίου. Ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου προϊόντος παρέμεινε άνισος μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών. Ενώ στις προηγμένες οικονομίες συνεχίστηκε η επιτάχυνση, στις αναδυόμενες οικονομίες συνεχίστηκε η πολυετής επιβράδυνση του ΑΕΠ. 
 • Το εμπόριο αύξησε την προστιθέμενη αξία κατά 4,6% το 2014 έναντι μείωσης κατά 2,5% το 2013, ενώ ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2015 κατά 1,0% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. 

Η ελληνική αγορά εργασίας το 2015

 • Μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-2013) και τη σταθεροποίηση το 2014 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2015 κατά 2,4%. Ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Από τη βελτίωση της απασχόλησης επωφελήθηκαν οι γυναίκες, καθώς 7 στις 10 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο καλύφθηκαν από αυτές ενώ πολύ ισχυρή ήταν η αύξηση των εργοδοτών, ανεξαρτήτως φύλου. 
 • Το ποσοστό ανεργίας συρρικνώθηκε σε 24,6% από 26,8% το 2014, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι άνεργοι είναι κατά 100.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. 
 • Η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε κατά 5,3% φέτος μετά από συνεχή συρρίκνωση την περίοδο 2009-2014, ενισχυμένη κατά 32.824 θέσεις εργασίας και παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 18,1% στη συνολική απασχόληση . Επιπλέον, το εμπόριο εξακολουθεί να συγκεντρώνει την υψηλότερη αναλογία των εργαζόμενων νέων κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας. 
 • Η αύξηση που διαπιστώθηκε υποστηρίχθηκε κυρίως από την ισχυρή αύξηση των εργοδοτών και των μισθωτών 
Μελετώντας τον απολογισμός των επιχειρήσεων για το 2014:
 • Hταν έτος ορόσημο για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι, μετά από μια εξαετία βαθιάς ύφεσης, υπήρξε ανάσχεση της πτωτικής πορείας στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία. 
 • Στις ΑΕ και ΕΠΕ ανακόπηκε η υποχώρηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών στις εταιρείες του εμπορίου. Οι μεν πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%, τα δε μεικτά κέρδη κατά 1,9%. 
 • Αναφορικά με τις ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ 6 στις 10 δήλωσαν μείωση των πωλήσεων τους ενώ σχεδόν οι 2 στις 3 δήλωσαν μείωση των κερδών τους για το 2014. 
Χαρτογραφώντας τις εκτιμήσεις τους για το 2015: 
 • Εικόνα επιδείνωσης έχει επικρατήσει και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων για το 2015. 
 • Στις ΑΕ και ΕΠΕ η επιδείνωση ήταν απότομη, με την πλειοψηφία (52,7%) να εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν. Ακόμη εντονότερη είναι η αίσθηση της επιδείνωσης των πωλήσεων στις μικρότερες επιχειρήσεις καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ εκτιμούν νέα επιδείνωση των πωλήσεών τους το τρέχον έτος. 
Αναλύοντας τις προβλέψεις για το 2016:
 • Κοινή συνισταμένη των προβλέψεων των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2016 είναι η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα αφού για πρώτη φορά μία σημαντική μερίδα των επιχειρήσεων αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη για βασικά μεγέθη της επιχείρησης τους. 
Η επιβίωση στην οικονομική κρίση 
 • Οι 3 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και σχεδόν 1 στις 2 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2015. 
 • Το 16,5% των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ και σχεδόν το 6% των ΑΕ και ΕΠΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανή την παύση εργασιών τους (λουκέτο) μέσα στο 2015. 

Αναφορικά με την γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων

 • Στις ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ διαπιστώνεται ελαφρά ενίσχυση της τάσης για στροφή προς τα εγχώρια αγορά. Στην περσινή έρευνα το 44,3% των επιχειρήσεων δήλωνε ως βασική περιοχή παραγωγής των εμπορευμάτων τους την Ελλάδα, ενώ στη φετινή έρευνα το αντίστοιχο ποσοστό διευρύνθηκε σε 46,4%. 
 • Επιπλέον, οι ίδιες επιχειρήσεις θεωρούν ότι το 2015 αποδυναμώθηκε περαιτέρω η στροφή των ανταγωνιστών τους σε εμπορεύματα από την Ασία. 

Σε μία πρωτότυπη έρευνα που διενέργησε το ΙΝΕΜΥ για Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των εμπόρων στην κρίση (το ειδικό θέμα της Έκθεσης),

• Φαίνεται η κρίση ενίσχυσε τάσεις συνέργειας και αλληλεγγύης σε σημαντικά ποσοστά.

• Ως πιο σημαντική αξία αναδεικνύεται αυτή της «οικογένειας τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρότερες επιχειρήσεις

Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή οργάνων Διοίκησης της Ε.Σ.Ε.Ε.Στην Αθήνα, στις 17 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη και του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα, για την ανακήρυξη των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της 6ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του καταστατικού της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ήλεγξαν τις υποβληθείσες υποψηφιότητες από τον επίσημο φάκελο κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και ανακήρυξαν τους υποψηφίους, ως ακολούθως: 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ


Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ)

ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΒΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατόπιν, έληξε η συνεδρίαση.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη βρέθηκε για 7 ημέρες η εκπαιδευτική επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Κιλκίς με 32 μέλη. Σκοπός της επίσκεψης στην Ισπανία ήταν η ενημέρωση και η απόκτηση  τεχνογνωσίας στο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου το Επιμελητηρίου στο Πρόγραμμα «Erasmus» κινητικότητα.

Η αποστολή του Επιμελητηρίου με επικεφαλής τον πρόεδρο Π.Τονικίδη, πέρα από τον εκπαιδευτικό τομέα, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει εμπειρίες  επιχειρηματικότητας καθώς και να προωθήσει προϊόντα παραγόμενα από επιχειρήσεις του Κιλκίς. Στην αποστολή  συμμετείχε  στέλεχος  της Κονσερβοποιϊας Β.Αιγαίου με προϊόντα της εταιρείας, τα οποία προκάλεσαν ευμενή σχόλια και αποτέλεσαν τον «γευστικό κρίκο» των πολλών επισκέψεων και επαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ημέρου.

Οι επαφές της Κιλικισιώτικης αποστολής ξεκίνησαν από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη. Εκεί η αποστολή έγινε δεκτή από τον πρέσβη κ.Νικόλαο Πάζιο ο οποίος προέβη σε μια εκτενή περιγραφή για το επιχειρηματικό πλαίσιο και το οικονομικό κλίμα στην Ισπανία. Την εξειδικευμένη ενημέρωση της αποστολής έκανε ο εμπορικός ακόλουθος της πρεσβείας Αναστάσιος  Μέμμος.

Οι επιχειρηματικές επαφές ξεκίνησαν με επίσκεψη και ενημέρωση στο Ισπανο-ιταλικό Επιμελητήριο και συνεχίσθηκαν στον Ισπανικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων που αριθμεί 100χιλ. μέλη. Θερμή υποδοχή στην Κιλκισιώτικη αποστολή επιφύλαξε η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Μαδρίτης. Στο εντυπωσιακό κτίριο του Επιμελητηρίου, τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των ισπανικών επιχειρήσεων και της Ισπανικής Οικονομίας γενικότερα. Οι υπεύθυνοι του Επιμελητηρίου της Μαδρίτης παρέθεσαν  αναλυτικά την πορεία της ισπανικής οικονομίας η οποία επλήγη ισχυρά από την οικονομική κρίση. Οι Ισπανοί υπεύθυνοι κατέθεσαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονομίας η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακά σημάδια ανάκαμψης.

Η αποστολή στις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας. Ένας κλάδος που στην Ισπανία εμφανίζει αισιόδοξα σημάδια κα ευδοκιμεί σε πολλούς τομείς δράσης προσφέροντας ή διασφαλίζοντας  θέσεις εργασίας. Τέτοιες επιχειρήσεις λειτουργούν  π.χ. στον τομέα διαχείρισης  απορριμμάτων  την οποία ασκούν πρώην εργαζόμενοι δήμων οι οποίοι έχουν απολυθεί. Έντονη παρουσία της Κοινωνικής Οικονομίας εμφανίζεται και στον Αγροδιατροφικό Τομέα, όπου λειτουργούν πρότυποι, συνεταιρισμοί με μέλη κυρίως πρώην ανέργους νέους.

Κατά την παραμονή της στην Ισπανία η αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα διάσημα Μουσεία όπως το Reina Sofia, το Prado. Επίσης έγινε επίσκεψη στο εντυπωσιακό Μουσείο για τυφλούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία τυφλών της Ισπανίας είναι μια από τις πλέον επικερδής κοινωνικές επιχειρήσεις με αξιοσημείωτη δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά.
Η αποστολή επισκέφθηκε με ημερήσια  εκδρομή την ιστορική πόλη Τολέδο ως πραγματικό προσκύνημα στο χώρο όπου έζησε και μεγαλούργησε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.


Εναλλακτική πρόταση ΕΣΕΕ για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Εναλλακτική πρόταση ΕΣΕΕ για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ασφαλιστικό, στον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα, τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μια εναλλακτική πρόταση που επεξεργάστηκαν αξιόπιστοι αναλυτές, για την μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη«διαδοχή των γενεών» και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό η πρόταση  έχει τρεις βασικούς στόχους:
 Α. Τη διατήρηση του καθεστώτος των συνταξιοδοτικών παροχών, σε αποδεκτό επίπεδο, με τη μη περικοπή συντάξεων ύψους 1.000 – 1.200 € και κάτω.
Β. Τον ακριβή αναλογιστικό υπολογισμό των οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν για μια μεταβατική περίοδο 3-5 ετών, έως ότου το νέο σύστημα εξισορροπήσει με την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών και διοικητικών του δομών.
Γ. Τη δεσμευτική ανάληψη από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης αυτοτελούς αποπληρωμής, εντός 15 έως 20 ετών, του συνόλου των επιπροσθέτων δαπανών που θα απαιτηθούν στη μεταβατική περίοδο των 3-5 ετών. Μόνο έτσι μπορεί να μην αναζητηθούν οι αναγκαίοι πόροι από τους σημερινούς συνταξιούχους και να διασωθούν οι σημερινές συντάξεις.
Ανάλυση των βασικών παραμέτρων της πρότασης
1.                  Δημιουργία 2 ή 3 ταμείων δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ​ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ​​​​ και ΟΑΕΕ.
2.                   Μετασχηματισμός του ΕΤΑΑ σε επαγγελματικό ταμείο ειδικού σκοπού με θεσμοθετημένη την αρχή της καθολικότητας και υποχρεωτικότητας και για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες, Μηχανικούς-Ιατρούς-Δικηγόρους (μπορεί να εξεταστεί και η ένταξη του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ). Η πρόταση αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιατί, αν υιοθετηθεί από τους κοινωνικούς φορείς ΤΕΕ, ΠΙΣ, ΠΔΣ ίσως να επιλυθεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πρόβλημα.
3.                   Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα αρχίσουν την επαγγελματική τους ενασχόληση από την 1/1/2016 και μετά έχουν τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενοποίηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, να δύνανται να ασφαλίζονται είτε στον κλάδο ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων είτε στον κλάδο ασφάλισης των μισθωτών.
• Να δύνανται, εντός 24 μηνών, μετά την έναρξη του επαγγελματικού τους βίου και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ασφάλισής τους στο δημόσιο κλάδο υγείας (ΕΟΠΥΥ):
➢ να ασφαλιστούν στον κλάδο σύνταξης των μισθωτών ή
➢ να ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων ή
➢ να ασφαλιστούν σε επαγγελματικό ταμείο. 
(Το καθεστώς αυτό ισχύει σε αρκετά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη π.χ. στη Γερμανία και έχει συμβάλει στην εκκίνηση του επαγγελματικού βίου.)
Βασικές αρχές για μετάβαση στο νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
 1η Αρχή: Ενοποίηση με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 έτη των κανονισμών των συνταξιοδοτικών παροχών, στα 2 ή 3 ταμεία, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.
2η Αρχή: Διάκριση των συντάξεων σε δύο βασικούς πυλώνες:
- βασική σύνταξη (ίδιο ποσό για όλους)
- κατοχυρωμένο ποσό σύνταξης με βάση τις καταβληθείσες εισφορές (εξατομικευμένο ποσό)
3η Αρχή: Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εξατομικευμένου ποσού σύνταξης προτείνεται να διέπονται βασικά από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3863/10, με τις αναγκαίες προσαρμογές και με επιδιωκόμενο στόχο την ενσωμάτωση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εξυγίανση ΟΑΕΕ με κεφαλαιοποίηση οφειλών
 Διατήρηση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην «πραγματική» κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για οφειλές άνω των 20.000 €. Η κεφαλαιοποίηση να συνεχίζει να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1% ετησίως. Εξυπακούεται η δυνατότητα άμεσης ένταξης στις υπάρχουσες ρυθμίσεις και για τις οφειλές κάτω των 20.000 €, με αναλογικές εκπτώσεις στο ύψος των προσαυξήσεων σε σχέση με τον χρόνο και τον όγκο κάλυψης των οφειλών.
 Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και ανάγκη επιπρόσθετης περικοπής συντάξεων. Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί.  Όπως είναι αυτονόητο, εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από την σύνταξη την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, θα πρέπει να διατηρεί το σχετικό δικαίωμα.
 Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. Για τους ενταχθέντες σε ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι των διώξεων (πάγωμα διώξεων) και η μη ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο.
 Βασικά προαπαιτούμενα μεταρρύθμισης
 1ο Δημιουργία ενιαίου φορέα από όλα τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για τη διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους.
2ο Δημιουργία μιας αξιόπιστης και ανεξάρτητης εθνικής αναλογιστικής αρχής η οποία θα υπάγεται στη Βουλή των Ελλήνων κατά το πρότυπο της αρχής της Μεγάλης Βρετανίας.
3ο ​Αναλογιστική μελέτη η οποία και θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2016. Η αναλογιστική μελέτη προτείνεται να γίνει είτε από την αναλογιστική υπηρεσία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, είτε από κορυφαίο οικονομικό οίκο που θα επιλεγεί από την Κυβέρνηση και τους θεσμούς. Η μελέτη θα αποτελεί ουσιαστικά το πλήρες και αναλυτικό σχέδιο κοστολόγησης όλων των βημάτων της μετάβασης στο νέο σύστημα και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία:
- Ανάλυση όλων των σεναρίων για τα ελλείμματα του ΣΚΑ με βάση 3 σενάρια (δυσμενές, τρέχον, αισιόδοξο) όσον αφορά την ανεργία, την κατώτατη σύνταξη, την εξέλιξη των βασικών μισθών, το νέο κανονισμό παροχών συντάξεων, το επίπεδο των εισφορών κ.λπ.
- Τα εκτιμώμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη διοικητική ένωση, τη μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, την επαγγελματική αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κ.λπ.
- Την πλήρη αποτίμηση του εκτιμώμενου κόστους μετάβασης, ανά σενάριο, για τα επόμενα 3 – 5 έτη έως ότου επιτευχθεί η απόλυτη αυτοχρηματοδότηση του συστήματος.
- Τον σαφή και ακριβή καθορισμό των επιπρόσθετων χρηματικών ποσών που θα απαιτηθούν, στη μεταβατική χρονική περίοδο, των 3-5 ετών, για την εξισορρόπηση εσόδων από εισφορές με τις δαπάνες παροχών συντάξεων και ΚΥΡΙΩΣ τον τρόπο της οριστικής εξόφλησης αυτών των πρόσθετων χρηματικών ροών εντός 15-20 ετών.
- Απόλυτη και σαφής πρόβλεψη ότι τα επιπρόσθετα αυτά κόστη δεν επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία, δεδομένου ότι εξοφλούνται εντός 15 -20 έτη από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με νομοθετημένες και εγγυημένες τις διαδικασίες αποπληρωμής τους.
 Κρίσιμη πολιτική διαπραγμάτευση με τους θεσμούς
Η επιτυχία του εγχειρήματος συναρτάται ως ένα βαθμό από την αποδοχή ή την ανοχή του σχεδίου από τους κοινωνικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα.
Ένα τέτοιο μέτωπο ενεργούς στήριξης ή ανοχής δίνει τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με τους θεσμούς με στόχο:
- Τη σύμφωνη γνώμη τους σε ένα μεταρρυθμιστικό μοντέλο που είναι βιώσιμο και εξισορροπεί το αναδιανεμητικό και το ανταποδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τεκμήριο μια αξιόπιστη αναλογιστική μελέτη.
- Τη σύμφωνη γνώμη τους για μια σαφώς καθορισμένη, μέσω της αναλογιστικής μελέτης, δανειοδότησης των δημόσιων ταμείων ασφάλισης από χρηματοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ταυτόχρονο καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής αυτού του ποσού εντός 15 ή 20 ετών, από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
- Την υιοθέτηση μιας βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή προς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών (σήμερα ανέρχονται σε 20 δις € περίπου) με στόχο αυτά τα ποσά, σε ποσοστό (30-40%), να οδηγούνται για την αποπληρωμή της πρόσθετης δανειακής ενίσχυσης του ΣΚΑ κατά τη φάση της μετάβασης στο νέο σύστημα.
-Η άντληση αυτών των ποσών, από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων όρων της ισχύουσας ρύθμισης των 100 δόσεων.
Την ανωτέρω εναλλακτική πρόταση και την ευθύνης υποβολής της, τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τα κόμματα και τους θεσμούς θα μπορούσε να αναλάβει η ΟΚΕ και τελικά να προταθεί ως επιλογή από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βασικός στόχος της ΕΣΕΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της πρότασης, πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής ή ανοχής αυτού του σχεδίου από τις πολιτικές δυνάμεις και τους θεσμοθετημένους Κοινωνικούς Εταίρους. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να συμβάλει μία συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης της ευρύτερης Κοινής Γνώμης, όλων των πολιτικών δυνάμεων και των Κοινωνικών Φορέων, για την μέχρι σήμερα πορεία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αναδιανεμητικών και ανταποδοτικών συστημάτων ασφάλισης, καθώς και παραδειγμάτων μεταρρύθμισης συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (περίπτωση Χιλής, Ισπανικό εγχείρημα μετά τη συμφωνία του Τολέδο). Η πλήρης ενημέρωση της Κοινής Γνώμης θα συντελέσει στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής συναίνεσης για την αποτελεσματική μεταρρύθμιση του ΣΚΑ. Η σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συμβολή αξιόπιστων αναλυτών.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:
«...Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή όλων στο γεγονός ότι τρεις στους δέκα εργοδότες, έμειναν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων για χρέη προς το ΙΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Οκτώβριο στη ρύθμιση  αυτή έμειναν 84.662 ενήμεροι οφειλέτες, από τους 113.932 που είχαν ενταχθεί μέχρι και τον Ιούλιο. Ο συνολικός αριθμός όσων «έχασαν» τη ρύθμιση μέσω ΙΚΑ και ΚΕΑΟ, φτάνει τους 36.000. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι στον ΟΑΕΕ επιπλέον 7.000 εργοδότες έχασαν τον Οκτώβριο τη ρύθμιση. Η ΕΣΕΕ είχε προ τριμήνου επισημάνει ότι το διάστημα μέχρι τα τέλη του έτους, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βεβαρημένο φορολογικά, αφού συμπίπτουν πολλές μηνιαίες υποχρεώσεις, όπως οι δόσεις φόρου εισοδήματος, δόσεις ΕΝΦΙΑ, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αναδρομικοί φόροι και εισφορές, τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου ζητά την ενεργοποίηση της «δεύτερης ευκαιρίας», προς όφελος όλων και κυρίως των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα χάσουν περίπου 1,2 δις ευρώ από τις απώλειες των ρυθμίσεων...».