Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. πιστοποιημένο   από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ),  και από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας - ΚΕΜΕΑ υλοποίησε με επιτυχία τρία (3) επιμορφωτικά σεμινάρια για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα:
¨      Οργανώνονται και υλοποιούνται από το ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. σε πιστοποιημένες αίθουσες, με εκπαιδευτική μεθοδολογία απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.
¨      Πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).
¨      Έχουν συνολική διάρκεια 105 ώρες, θεωρητικής κατάρτισης, (οργανωμένης σε πρωινά ή/και απογευματινά τμήματα).
¨      Απευθύνονται σε  άτομα, είτε για έκδοση άδειας εργασίας  είτε για ανανέωση της άδειας εργασίας τους σε  Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας,
Οι εκπαιδευτές έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από το ΚΕΜΕΑ  και τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στόχος των προγραμμάτων  είναι, να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,  ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για τη διαδικασία της πιστοποίησης που ακολουθεί.
Το πρώτο τμήμα 15 καταρτισθέντων ολοκλήρωσε τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης  με επιτυχία  100%.
Τα δύο τελευταία προγράμματα είναι σε διαδικασία εξετάσεων.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα  σχεδιάζεται η υλοποίηση και άλλων τμημάτων κατάρτισης.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

BLOG ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ


Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ  ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.
ΚΑΛΕΙ
ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, να συμμετάσχουν στο έργο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
ü  Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
ü  Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
ü  Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
·         άνεργες γυναίκες
·         νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών
·         μακροχρόνια άνεργοι και
·         άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση (απόφοιτοι Δημοτικού ή ΥΕ ή ΔΕ)
Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι κάτωθι:
·         Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011 (Οικονομική χρήση 2010), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν πενήντα (150) ανέργων νέων ή μακροχρόνια ανέργων ή ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:

·         Εξήντα (60) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
·         Τριάντα (30) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
·         Σαράντα πέντε (45) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
·         Δεκαπέντε (15) άτομα για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
§  Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα
Þ     Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας (150 ωφελούμενοι),
Þ     Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (45 ωφελούμενοι),
Þ     Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων (15 ωφελούμενοι),
Þ     Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (90 ωφελούμενοι),
Þ     Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (45 σχέδια),
Þ     Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (2 σχέδια).
§  Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
-        τον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στη μεταποίηση (20 ωφελούμενοι),
-        στον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (20 ωφελούμενοι),
-        στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη) (25 ωφελούμενοι),
-        στον τομέα της μεταποίησης με έμφαση στις εφαρμογές πράσινης οικονομίας (25 ωφελούμενοι),
-        στη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων (15 ωφελούμενοι).
§  Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 45 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων
-        στην επιχειρηματικότητα (50 ωφελούμενοι),
-        στην αγροτική επιχειρηματικότητα (40 ωφελούμενοι).

Εταίροι της Α.Σ. «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:
-        Συντονιστής: Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς
-        Επιμελητήριο Κιλκίς
-        Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
-        Δήμος Παιονίας
-        Εργατικό Κέντρο Κιλκίς
-        Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
-        Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας
-        Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας
-        Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γαλλικού Κιλκίς
Υποβολή Αιτήσεων
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 27/2/2013 έως και 29/3/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων:
Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Κιλκίς , Στενημάχου 2,
Αρμόδιο πρόσωπο: Παυλίδης Δημήτρης τηλ. 2341024580-309,
Σερκέζη Λίνα 2341024580-121 και
Τσακαλοφίδου Ελένη 2341024580-107
Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΕ ΟΤΑ Σόλωνος 13,
Αρμόδιο πρόσωπο: Πασσαλίδης Παύλος, τηλ. 2341025305
Δήμος Παιονίας
Δημοτικό Κατάστημα  Αξιούπολης, Αρμόδιο Πρόσωπο: Αραμπατζή Άννα τηλ. 23433 50200, Δημοτικό Κατάστημα  Πολυκάστρου, Αρμόδιο Πρόσωπο:  Δαβή Στυλιανή τηλ. 23433 50119, Δημοτικό Κατάστημα  Γουμένισσας Αρμόδιο Πρόσωπο: Βέλκος Δήμος 23433 50516, Δημοτικό Κατάστημα  Ευρωπού, Αρμόδιο Πρόσωπο: Καρακάση Ελένη  τηλ. 2343350200.
Εργατικό Κέντρο Κιλκίς Βυζαντίου 1,
Αρμόδιο πρόσωπο : Βουλγαράκης Γιώργος, τηλ. 2341027384 - 2341070420

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και τις ιστοσελίδες των φορέωνwww.ccikilkis.grwww.anki.grwww.municipalityofpaionia.grwww.gnosianaptixiaki.gr την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης του Υπουργείου Εργασίας
με τίτλο
«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για
άνεργους νέους έως 29 ετών»


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
¨       Κατάρτιση 80 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ  ανά ώρα κατάρτισης, σε πιστοποιημένο ΚΕΚ
¨       Πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου
Δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν νέοι έως είκοσι εννέα (29) ετών:
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ,
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36  μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα

Πώς θα γίνουν όλα αυτά:
Σε κάθε νέο θα χορηγείται μια επιταγή (voucher) με την οποία ο νέος  θα μπορεί να καταρτιστεί για συνολικά 80 ώρες. Για κάθε ώρα κατάρτισης θα αμείβεται με 5 ευρώ από το ΚΕΚ ενώ στη συνέχεια θα μπορεί να συμμετέχει και σε πρακτική άσκηση σε επιχείρηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας η οποία θα φτάνει στους πέντε μήνες.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης κάθε εκπαιδευόμενος:
¨       αμείβεται – από τη Διαχειριστική Αρχή -με ένα συγκεκριμένο ποσό ανα μήνα (460€ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ και 400€ αν είναι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και
¨       εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών από το ΚΕΚ


Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση και δε φέρει καμία ευθύνη
(πέραν αυτής της απασχόλησης των εκπαιδευομένων).

Αν μάλιστα η επιχείρηση αποφασίσει – μετά το πέρας του προγράμματος –να προσλάβει κάποιο/α άτομο/α,  τότε θα επιχορηγηθεί –από τη Διαχειριστική Αρχή – με πλήρη κάλυψη (100%) των εργοδοτικών εισφορών για έναν ολόκληρο χρόνο.

Όφελος επιχείρησης:
  • Δυνατότητα να επωφεληθεί από την «προσφορά» ανθρωποωρών εργασίας από το/α άτομο/α που θα απασχολήσει
  • Ευκαιρία να δοκιμάσει και να προωθήσει, μέσω του προγράμματος, κάποια άτομα που έχει ήδη υπόψη αλλά λόγω διάφορων κωλυμάτων και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών δεν μπορούσε να απασχολήσει μέχρι τώρα
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση  αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την πρόσληψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ μον.Ε.Π.Ε. θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν άμεσα όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται με τρόφιμα.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος στην Γουμένισσα σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.
Το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποίηση η οποία είναι υποχρεωτική βάσει της νέας νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις στα  θέματα «Yγιεινής και Aσφάλειας Τροφίμων». Πιο συγκεκριμένα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Βάσει του Άρθρου 9 της Υπουργ.Απόφ. υπ’αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/08.10.2012) είναι υποχρεωτική πλέον η εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων και με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για την αδειοδότηση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων όσο και για τη λειτουργία των ήδη υφισταμένων. Μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες-επιχειρηματίες θα δώσουν εξετάσεις Πιστοποίησης, οι οποίες καθορίζονται και διενεργούνται από τον ΕΦΕΤ. Το πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ έχει 5ετή ισχύ.
§   Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η Πιστοποίηση: Όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση τροφίμων και ποτών δηλ. εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ξηρών καρπών, οπωροπωλεία, καφεκοπτεία, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστεία, καφέ-μπαρ, καφενεία, χώροι εκδηλώσεων, καντίνες, μικροπωλητές, πώληση πόρτα-πόρτα, πρατήρια άρτου, αρτοποιεία, καταστήματα ψιλικών, περίπτερα κ.λ.π.
§        Διάρκεια:  10 ώρες (2 ημέρες)
§   Υλοποίηση: στο πιστοποιημένο Παράρτημα της Επιμορφωτικής στο Πολύκαστρο ή σε χώρο στη Γουμένισσα.
§   Κόστος συμμετοχής:  109€/άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος των εξετάσεων του ΕΦΕΤ που ανέρχεται σε 40€/άτομο)
§   Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα εγγραφεί σε τμήμα εκπαίδευσης, δίνεται από το ΚΕΚ Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (η οποία ισχύει για έξι μήνες), ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης.

Για ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να απευθύνονται:
- στα κεντρικά γραφεία της Επιμορφωτικής Κιλκίς, τηλέφωνα: 23410 29690 & 28705, κα Αναστασία Τραϊανού (καθημερινά)
-στο παράρτημα του Πολυκάστρου: 2343097340 & κιν.6937297296, κα Ντίνα Παπαδοπούλου (μόνο κάθε Πέμπτη ώρες 9:00 - 13:00)
Για ενημέρωση μέσω του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας μπορούν να απευθύνονται στους: Πρόεδρο κο Σάκη Τραχανίδη (6949902852), Αντιπρόεδρο κο Χρήστο Τουλούπη (6949726786) και Γραμματέα κα Κατερίνα Καραμπίδου (6973970361)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 ή  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ μον.Ε.Π.Ε. θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν άμεσα όλες τις επιχειρήσεις που ήδη απασχολούν άτομα ή πρόκειται να απασχολήσουν στο μέλλον.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος στην Γουμένισσα σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ.
Το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποίηση η οποία είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας «Μέτρα για την βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία».
Πιο συγκεκριμένα:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Βάσει της προαναφερόμενης νομοθεσίας, σε όλες τις επιχειρήσεις ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, δηλαδή Τεχνικού Ασφαλείας.
§   Για ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η Πιστοποίηση: Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα ή πρόκειται να προσλάβουν εργαζομένους στο μέλλον.
§   Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις Κατηγορίας Β και Γ, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης –εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα και –για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας- πληροί ορισμένες προϋποθέσεις
§   Επιχειρήσεις Κατηγορίας Β: Είναι οι επιχειρήσεις Υψηλής Επικινδυνότητας. (π.χ. Εμπόριο Ξυλείας και Επεξεργασίας Ξύλου)
§   Επιχειρήσεις Κατηγορίας Γ: Είναι οι επιχειρήσεις Χαμηλής Επικινδυνότητας (π.χ. καφετέριες, διάφορα εμπορικά καταστήματα)
§   Για τις επιχειρήσεις της Β Κατηγορίας Επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 35 (7 ημέρες) και το κόστος ανά άτομο αντιστοιχεί σε 160€
§   Για τις επιχειρήσεις Γ Κατηγορίας Επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 10 (2 ημέρες) και το κόστος ανά άτομο αντιστοιχεί σε 80€

Η Επιμορφωτική Κιλκίς έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 600 εργοδότες του νομού Κιλκίς σαν Τεχνικούς Ασφαλείας και οι εν λόγω επιχειρηματίες απαλλάχθηκαν από την ετήσια επιβάρυνση της ανάθεσης των καθηκόντων σε τρίτο

Για ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες να απευθύνονται:
- στα κεντρικά γραφεία της Επιμορφωτικής Κιλκίς, τηλέφωνα: 23410 29690 & 28705, κα Αναστασία Τραϊανού (καθημερινά)
-στο παράρτημα του Πολυκάστρου: 2343097340 & κιν.6937297296, κα Ντίνα Παπαδοπούλου (μόνο κάθε Πέμπτη ώρες 9:00 - 13:00)
Για ενημέρωση μέσω του Εμπορικού Συλλόγου  Γουμένισσας μπορούν να απευθύνονται στους: Πρόεδρο κο Σάκη Τραχανίδη (6949902852), Αντιπρόεδρο κο Χρήστο Τουλούπη (6949726786) και Γραμματέα κα Κατερίνα Καραμπίδου (6973970361).

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 56 ΚΙΛΚΙΣ 611 00
   Τηλέφωνο 23410 29690, 28705 - Fax: 23410 28705
e –mail : epimorf@otenet.gr


                                                                                     
Θέμα: Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία  «Μέτρα για την βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία»,σε όλες τις επιχειρήσεις ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας επικινδυνότητας Β και Γ τεχνικός ασφαλείας μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα και – για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας – πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Επιμορφωτική Κιλκίς, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 600 εργοδότες του νομού μας σαν Τεχνικούς Ασφαλείας και οι εν λόγω επιχειρηματίες απαλλάχθηκαν από την ετήσια επιβάρυνση της ανάθεσης των καθηκόντων σε τρίτο. Επιπλέον, η Επιμορφωτική Κιλκίς προσφέρει έκπτωση 10/% σε Συλλόγους  ή ομάδες άνω των 15 ατόμων.
Σε επιχειρήσεις της Β Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 35 - 7 ημέρες και το κόστος ανά άτομο 160 ευρώ
Σε επιχειρήσεις Γ Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 10 - 2 ημέρες και το κόστος  ανά άτομο 85 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση
Σαμαρά Σούλα