Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού


               µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 19 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη)» της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή:
Εμπορικός Σύλλογος Γουμένισσας
Αρ. πρωτ. Προκήρυξης:
1/2013
Προϋπολογισμός έργου:
23.625Γουμένισσα, 08/11/2013Πίνακας περιεχομένωνΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Α.1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι η:
Εμπορικός Σύλλογος Γουμένισσας
Κέντρο Νεότητας, Γουμένισσα
23430 43521
23430 43521
e-mail:
emporikosgoumenissa@gmail.com

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Γουμένισσας ως Αναθέτουσα Αρχή, συμμετέχοντας ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση της υλοποίησης της Δράσης 19 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους,

Α.1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με:
1.       Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α´, 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
2.       Το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α´, 31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
3.       Την Υ.Α. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β´, 27.3.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.       Την υπ. Αριθμ. 2.475/οικ.3.33/2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-1-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης-Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:
      της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και
      της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
·      στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
5.       Την υπ’αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Πρόσκληση (κωδικός Πρόσκλησης 064) για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και τον επισυναπτόμενο σε αυτήν Οδηγό για Δικαιούχους.
6.       Το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» Διαδικασία 01 (Δ01: «Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων») όπως αυτή διέπεται από  το Π.Δ. 60/07  (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και το  Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/2007), όπως ισχύουν.
7.       την υπ’ αριθμ. 8574/29-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, όπως ισχύει.
8.       Την υπ’ αριθμ.  1/13-02-2013 Απόφαση Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από την Α.Σ.  «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση».
9.       Την από 29.10.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Εμπορικοεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας περί εγκρίσεως των όρων της παρούσας προκήρυξης.
10.   Τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των σε αυτήν συνημμένων Παραρτημάτων.

Α.1.3 ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της Προκήρυξης και τα παραρτήματα του είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα τoυ φορέα  http://goumenissa-emporikos-syllogos.blogspot.gr/,  καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» www.synergeinkilkis.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το Διαγωνισμό.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Προκήρυξη και στα Παραρτήματά της, οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
Η παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα τoυ φορέα  http://goumenissa-emporikos-syllogos.blogspot.gr/,, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» www.synergeinkilkis.gr για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της.

Α.1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αρμόδιο Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τον παρόντα Διαγωνισμό είναι ο κ. Τραχανίδης Αθανάσιος Υπεύθυνος του Έργου για την Αναθέτουσα Αρχή, ∆/νση: Γουμένισσα, ΤΚ 61300, Τηλ: 2343041196Fax 2343043521 e-mail: emporikosgoumenissa@gmail.com

Α.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέσω του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού θα επιλεγεί, µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ένας Ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 19 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη)» της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τίτλος Προγράμματος:
Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στη μεταποίηση
Αντικείμενο Κατάρτισης
Γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτησή των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας για την άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων.
Κατηγορία καταρτιζομένων
Άνεργοι
Αριθμός ωφελουμένων
Είκοσιπέντε (25)
Διάρκεια κατάρτισης
90 ώρες κατάρτισης / 54 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 36 ώρες πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
Ανθρωποώρες κατάρτισης
2.250 ανθρωποώρες κατάρτισης
Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.)
10,50 ευρώ
Εκπαιδευτικό επίδομα
5,00€ (Πέντε Ευρώ) ανά καταρτιζόμενο και ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Πάροχος κατάρτισης
Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τόπος παροχής κατάρτισης
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Προϋπολογισμός προγράμματος:
23.625,00 ευρώ

Το πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί έχει ως σκοπό την απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών προσόντων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτησή τους στην τοπική αγορά εργασίας, καθώς η αναβάθμιση των γνώσεών τους, αποτελεί βασική συνιστώσα για την άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων.
Η χορήγηση βεβαίωσης σπουδών αποτελεί μια άτυπη μορφή πιστοποίησης, αλλά και σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των καταρτιζομένων.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της δράσης θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στη χρήση ενεργητικών μεθόδων μάθησης, οι οποίες προάγουν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, ενδυναμώνουν τη δραστηριοποίηση της ομάδας, βελτιώνουν ως ένα βαθμό τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων και επιτρέπουν την αξιοποίηση των γνώσεων κα των εμπειριών τους. 
Ειδικότερα, οι ενεργητικές εκπαιδευτικές μέθοδοι θα υλοποιηθούν μέσα από τις εξής εκπαιδευτικές τεχνικές:
§  Εισήγηση με ερωτήσεις και συζήτηση – Διάλογος (μεταφορά πληροφοριών και δυνατότητα ελέγχου κατανόησης, αμφίδρομη επικοινωνία, ενεργητική συμμετοχή ακροατών)
§  Συζήτηση (δημιουργία ομαδικής συνείδησης, μεγάλος βαθμός ενεργητικής συμμετοχής, παρουσίαση ιδεών – εμπειριών – γνώσεων, ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών, εύρεση λύσεων για διάφορα προβλήματα)
§  Ομάδες εργασίας (ενεργητική συμμετοχή στη συζήτηση, πολύπλευρη εξέταση ερωτήσεων, ενίσχυση εμπιστοσύνης – ικανοτήτων και ικανοποίησης συμμετεχόντων, μεγάλος βαθμός ταύτισης με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, εξέταση και διάρθρωση – κάτω από διαφορετική σκοπιά σε κάθε ομάδα – σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων)
§  Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) (ενεργός συμμετοχή, εξάσκηση σε στάσεις και συμπεριφορές, δημιουργία ομαδικής συνείδησης, επίλυση νέων και δύσκολων προβλημάτων, ανάπτυξη ικανοτήτων όπως συνεργασία – χειρισμός διαπροσωπικών σχέσεων, συγκρούσεων, κλπ)
§  Παιχνίδι ρόλων (υιοθέτηση συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας με σκοπό τη μέγιστη κατανόηση μιας κατάστασης και κατανόηση αντιδράσεων, αντιμετώπιση πολύπλοκων περιπτώσεων).

Προκειμένου για την κατανόηση των θεμάτων θα προβληθούν διευκρινιστικά διαγράμματα, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και θα διατεθούν τεχνικές σημειώσεις όπου αυτό κριθεί χρήσιμο.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων για την κατανόηση των θεμάτων, καθώς και συζήτησης των αποτελεσμάτων.
Η καινοτόμα προσέγγιση του αντικειμένου κατάρτισης στα προβλεπόμενα προγράμματα αναδεικνύεται μέσα από:
Ø  Το μίγμα των ενοτήτων που έχει ως στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων.
Ø  Την ενσωμάτωση αντικειμένων που προέκυψαν από την ανίχνευση των σύγχρονων θεμάτων που καλύπτει κάθε ενότητα.

Η δομή των προγραμμάτων και το περιεχόμενο της κατάρτισης θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κάθε υποψηφίου αναδόχου.

Επισημαίνεται πως ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη της τροφοδοσίας (catering) των καταρτιζομένων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης για το σύνολο των ημερών που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή των όρων που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1.5188/3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», όπως ισχύει.

Η περιγραφή και η κατανομή του συγκεκριμένου Στοιχείου Φυσικού Αντικειμένου του προκηρυσσόμενου Έργου µε βάση όλα τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και η συμμόρφωση προς όλους τους όρους του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αυτής της κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για όλους τους διαγωνιζόμενους και οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τα δεδομένα αυτά σε υποβαλλόμενη προσφορά θα συνεπάγεται την απόρριψή της.

Α.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι και την 31.01.2013
Το προϋπολογιζόμενο τίμημα των προγραμμάτων κατάρτισης, βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του συνολικού έργου, ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτριών χιλιάδων εξακοσίων εικοσιπέντε ευρώ (23.625,00 €).
Σε κάθε περίπτωση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές υποψήφιων Αναδόχων στις οποίες:
(α) ο συνολικός χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης υπερβαίνει την 31.01.2014,
(β) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την ανωτέρω τιμή.

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Β.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πληροί τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά και έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τεχνική ικανότητα και ειδική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και εν γένει οργανωτική και διοικητική επάρκεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο και συγκεκριμένα:
1. Οφείλει να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) πάροχος κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 9.16031/οικ.3.2815/10-09-2009 (ΦΕΚ1999/15-09-2009) Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και της υπ' αρ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Κατά την τελευταία τριετία να έχει υλοποιήσει (ή να τελεί σε στάδιο υλοποίησης) τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα με προϋπολογισμό που του αναλογεί ίσο ή υψηλότερο του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ως συναφή έργα θεωρούνται τα έργα παροχής υπηρεσιών παροχής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων σε θέματα παροχής υπηρεσιών.
3. Κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, και για κάθε μία από αυτές, να εμφανίζει κύκλο εργασιών υπερβαίνοντα το τριπλάσιο του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου.

 

Η απαίτηση της πιστοποίησης ως παρόχου κατάρτισης ισχύει -επί ποινή αποκλεισμού- για όλα τα µέλη μιας προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και για όλους τους υπεργολάβους ενός προσφέροντος. Προκειμένου ένας προσφέρων φορέας να υλοποιήσει πρόγραμμα σε πιστοποιημένη δομή άλλου ΚΕΚ, συντάσσεται μεταξύ τους Προσύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο συνυποβάλλεται μαζί µε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του προσφέροντος. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση / κοινοπραξία συντάσσεται ξεχωριστό Προσύμφωνο Συνεργασίας κάθε µέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας µε το ΚΕΚ που θα διαθέσει την πιστοποιημένη δομή. Εάν µέλος μιας προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα σε πιστοποιημένη δομή άλλου µέλους της ίδιας ένωσης / κοινοπραξίας δεν απαιτείται σύναψη ξεχωριστού Προσυμφώνου Συνεργασίας, της ίδιας της υποβαλλόμενης προσφοράς αποδεικνύουσας την μεταξύ των μερών σχετική συμφωνία. Προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού και µη σύγκρουσης συμφερόντων, δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο της παρούσης, προσφέρων ή µέλος προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας να δεσμευθεί µέσω Προσυμφώνου Συνεργασίας µε προσφέροντες που υποβάλλουν ανταγωνιστική προσφορά. Το Προσύμφωνο Συνεργασίας αυτό δεν καθιστά σε καμία περίπτωση ανάδοχο φορέα το ΚΕΚ στη δομή του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνον εφόσον είναι πιστοποιημένοι στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών», και µόνο αν έχουν δυνατότητα υποβολής προσφοράς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη απαίτηση ισχύει για όλα τα µέλη προσφέρουσας ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και για τους υπεργολάβους τους.
Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφωμένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως µέλη κοινοπραξίας / ένωσης σε περισσότερες από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει αυτόματα τον αποκλεισμό κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.

Β.1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες:
α) Δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) και συγκεκριμένα, εκείνοι οι υποψήφιοι ή προσφέροντες εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
  1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.01.1998, σελ. 1).
  2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
  3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
  4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.06.1991, σελ. 77, Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α' 305).
β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
δ) Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους,
ε) Έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,
στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα µε τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα µε την ελληνική νομοθεσία,
ζ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα µε την ελληνική νομοθεσία,
η) Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,
θ) Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.


Β.1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:
Α) Έγγραφο υποβολής προσφοράς, το οποίο θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχόμενου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας  διενέργειας του διαγωνισμού).
Β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και στην οποία:
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
       δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
       δεν έχουν λυθεί, δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
       είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
       δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών.
       δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
       είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και στην οποία να δηλώνεται ότι:
   I.            δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 II.            συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.
III.            η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
IV.            παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
 V.            αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρ. Β.3.4 του παρόντος και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Ε) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
Α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού.
Β) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, θα πρέπει να προκύπτει από το σχετικό κατάλογο των έργων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, η ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών (3) συναφών έργων.
Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-
ΛΗΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και στην οποία να δηλώνεται ότι τα γραφόμενα στην κατάσταση συναφών έργων του προσφέροντος είναι αληθή και ακριβή.
Δ) Ακριβές αντίγραφο της πλέον πρόσφατης Βεβαίωσης Ανανέωσης Πιστοποίησης ή/και Βεβαίωσης Πιστοποιημένων Στοιχείων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 9.16031/οικ.3.2815/10-09-2009 (ΦΕΚ1999/15-09-2009) Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στην υπ’ αριθµ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα του φορέα προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), για αλλαγή στοιχείων που επηρεάζουν τα δεδομένα της πιστοποίησης (π.χ. δομές κ.α.) λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση που κατατέθηκε µε την υποβολή της προσφοράς και όχι τυχόν μεταγενέστερη βεβαίωση.

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητα διαγωνιζόμενου:
Α) Αντίγραφα ισολογισμών των 3 τελευταίων Διαχειριστικών Χρήσεων. Για φορείς που δεν υποχρεούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας στην έκδοση ισολογισμών, Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις 3 τελευταίες Διαχειριστικές Χρήσεις.
Εάν η επιχείρηση λειτουργούσε ή ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το προκηρυσσόμενο έργο, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, η κάθε εταιρεία της ένωσης πρέπει να υποβάλει όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα δικαιολογητικά.

Ενώσεις και κοινοπραξίες
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπόό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό και ο ορισμός κοινού εκπροσώπου της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της.
3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
·         να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
·         να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής και το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
·         να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
·         να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου
·         να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Β.2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Β.2.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Δευτέρα  25/11/2013 και ώρα 14:00.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στα γραφεία του  Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας  με τη μορφή ενός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου. Κατά την υποβολή τους, οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας.

Β.2.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται (όπου απαιτείται) και στην αγγλική. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Διευκρινίζεται ότι όσα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών του παρόντος Διαγωνισμού δεν υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, θα υποβληθούν συνοδευόμενα με επικυρωμένες μεταφράσεις.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της προκήρυξης, οι οποίες κρίνονται ουσιώδεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέχρι έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς το αργότερο εντός πέντε ημερολογιακών (5) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην παράγραφο Α.1.1 της παρούσας προκήρυξης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.

Β.2.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Β.2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου.
Εκτός του ανωτέρω φακέλου, οι προσφορές θα συνοδεύονται από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του.
Εντός του ανωτέρω κυρίως φακέλου θα περιέχονται οι ακόλουθοι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι:
  • Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
  • Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
  • Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο.
Το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή συσκευασία, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την εξής ένδειξη:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προκήρυξη Αρ. πρωτ.: 1-ΣΕΓΑΚ/08-11-2013
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 17 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα υπηρεσιών με έμφαση στη μεταποίηση» της Πράξης με τίτλο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναθέτουσα Αρχή:
ΣΕΓΑΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/11/2013

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Όλοι οι φάκελοι, πέραν της ένδειξης του περιεχομένου τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Β.2.5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα περιεχόμενα των επιμέρους φακέλων της προσφοράς, που αναφέρθηκαν στη σχετική παράγραφο ανωτέρω είναι κατ’ αντιστοιχία :

Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
Ο Φάκελος τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την Τεχνική προσέγγιση της εργασίας, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την εργασία και τις μεθόδους ή/και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει σχετικά.

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και να αναφέρει συνοπτικά:
·         Προσέγγιση του Έργου
v  Αντίληψη του προσφέροντος για τις απαιτήσεις και τους γενικούς και ειδικούς στόχους του έργου
v  Συνολικός χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου
v  Σύστημα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Παρακολούθησης του προκηρυσσόμενου έργου
v  Περιγραφή της μεθοδολογίας παρακολούθησης & εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
·         Περιεχόμενο – Ποιότητα Κατάρτισης
v  Ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των εκπαιδευτικών ενοτήτων
v  Μεθοδολογία και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων - Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, εκπαιδευτικό υλικό και ειδικός εξοπλισμός – Επίπεδο Εκπαιδευτών
·         Ομάδα Έργου (πλην εκπαιδευτών) του Προσφέροντος
v  Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος (πλην εκπαιδευτών)

Οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 50 σελίδες. Σε περίπτωση που κατατεθούν Τεχνικές Προσφορές που ξεπερνούν τις 50 σελίδες, τότε απορρίπτονται.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.


Φάκελος «Οικονομικής Προσφορά»
Οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς το οποίο παρέχεται ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης. Η μη συμμόρφωση προς το παραπάνω Υπόδειγμα ή η μερική του συμπλήρωση συνεπάγεται αποκλεισμό της Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.
Απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των οποίων η προσφερόμενη τιμή για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου.
Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Πρόσφορες στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Στην περίπτωση που ο προσφέροντας δεν απαντήσει στην αποκλειστική ημερομηνία των πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησής του ή εφόσον και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.

Β.3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Β.3.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί από το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας. Η διαδικασία ελέγχου αποσφράγισης προσφορών πραγματοποιείται ως εξής:
·         Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη πληρότητα του φακέλου, η επιτροπή προβαίνει στον αποκλεισμό του υποψηφίου και επιστρέφει το σύνολο των υλικών της προσφοράς του.
·         Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά.
·         Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο με ευθύνη της Επιτροπής.
·         Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

Β.3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
-        Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.3.3 της παρούσας προκήρυξης.
-        Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.3.3 της παρούσας προκήρυξης.
-        Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, με βάση τον τύπο που αναφέρεται στην παράγραφο Β.3.3 της παρούσας προκήρυξης.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία ενημερώνει για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Β.3.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης», όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα κατωτέρω.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα σημεία των πινάκων σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%.
Η  βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (δικαιολογητικά) θα γίνει η συγκριτική αξιολόγησή τους. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.
Α. Η αξιολόγηση των τεχνικών Προσφορών των υποψήφιων Αναδόχων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α κριτηρίου
Κριτήριο αξιολόγησης
Συντελεστής βαρύτητας (%)
Α.
Προσέγγιση του έργου
40
Α.1
Αντίληψη του προσφέροντος για τις απαιτήσεις και τους γενικούς και ειδικούς στόχους του έργου
15
Α.2
Συνολικός χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου
5
Α.3
Σύστημα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Παρακολούθησης του προκηρυσσόμενου έργου
10
Α.4
Περιγραφή της μεθοδολογίας παρακολούθησης & εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
10
Β.
Περιεχόμενο – Ποιότητα Κατάρτισης
45
Β.1
Ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των εκπαιδευτικών ενοτήτων
25
Β.2
Μεθοδολογία και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων - Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, εκπαιδευτικό υλικό και ειδικός εξοπλισμός – Επίπεδο Εκπαιδευτών
20
Γ.
Ομάδα Έργου (πλην εκπαιδευτών) του Προσφέροντος
15
Γ.1
Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος (πλην εκπαιδευτών)
15

ΣΥΝΟΛΟ
100

Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων, το οποίο αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντα. Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντα υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
ΣΒΤΠ  =
Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς
Χ 100
Απόλυτος Βαθμός Καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς

Β. Η οικονομική αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων θα γίνει ως εξής:
§  για αυτούς που φτάνουν στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ελέγχονται παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.
§  Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) του ως εξής:
ΣΒΤΠ  =
Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά
Χ 100
Οικονομική Προσφορά

Όπου «οικονομική προσφορά» ορίζεται το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο. «Χαμηλότερη Οικονομική προσφορά» είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ από τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση.

Γ. Η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη γίνεται με τον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Η ανοιγμένη προσφορά (ΑΠ) κάθε προσφέροντος θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΑΠ = (0,8 x ΣΒΤΠ) + (0,2 x ΣΒΟΠ)
Με βάση τις ανοιγμένης προσφορές τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ τους.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με τον μεγαλύτερο βαθμό Ανοιγμένης Προσφοράς (AΠ).

Β.3.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους η σχετική απόφαση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή.
Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση της εργασίας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει για οποιονδήποτε λόγο τον διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε λόγο.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης Διαγωνισμού
Τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
Α. Φυσικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
ΣΤ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης).
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
4. Πιστοποιητικά όλων των αρμόδιων, κατά περίπτωση, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ή της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και το ειδικό επάγγελμα του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β. Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
1. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) , απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
ΣΤ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης).
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης).
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά όλων των αρμόδιων, κατά περίπτωση, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ((ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις  διατάξεις της χώρας εγκατάστασης.
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν αποκεντρωμένων Διοικήσεων), στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση /κοινοπραξία.

Εφόσον τίθεται θέμα απαλλαγής του υποψήφιου Αναδόχου από την υποχρέωση έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίζεται το σχετικό απαλλακτικό έγγραφο (πχ. Πιστοποιητικό, διάταξη νόμου κλπ).
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Προκήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το διαγωνισμό και επέρχονται οι συνέπειες παράβασης του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών και εγγράφων, που αναφέρονται στην παρούσα, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να την πραγματοποιήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως.

Β.3.5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η εργασία, υπογράφεται σύμβαση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντιφάσεις, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά  σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των Όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση της εργασίας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.
Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο  υπόδειγμα στο Παράρτημα Β της παρούσας.
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση.

 

Β.3.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ () µε βάση τις νόμιμες διαδικασίες από τον Εμπορικό Σύλλογο Γουμένισσας.
Το συμβατικό τίμημα του έργου δεν υπόκειται σε μεταβολή εκτός των οριζόμενων στα αμέσως επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου έργου και τα οικονομικά μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του κατά την υποβολή της προσφοράς του και, κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση, παραιτούμενος από όλα τα δικαιώματά του που τυχόν θα βασίζονται στα άρθρα 388, 696, και 697 του Αστικού Κώδικα.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος Κατάρτισης (ΜΩΚ) του Προγράμματος Κατάρτισης καθορίζεται ως το πηλίκο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος προς τις εγκεκριμένες ανθρωποώρες κατάρτισης, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική απόφαση αυτεπιστασίας. Προσαρμογή του συμβατικού τιμήματος λόγω μεταβολής του κόστους Προγράμματος Κατάρτισης είναι δυνατή στις παρακάτω περιπτώσεις και γίνεται µε τις προϋποθέσεις που παρακάτω αναφέρονται:
(Α) Μείωση Κόστους κατά την έναρξη: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου εγκεκριμένου και πάντως μεγαλύτερος του κατωτάτου επιτρεπτού ορίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως είτε µε τη δήλωση έναρξης είτε µε νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή το εγκριθέν κόστος του Προγράμματος και κατ' επέκταση του έργου μειώνεται αναλογικά µε τον αριθμό των καταρτιζομένων που δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.
(Β) Μείωση Κόστους μετά την έναρξη: Σε περίπτωση που μετά την έναρξη του προγράμματος ένας καταρτιζόμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης, τότε το εγκριθέν κόστος του Προγράμματος και κατ' επέκταση του έργου μειώνεται κατά το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του καταρτιζόμενου στο Πρόγραμμα κατάρτισης.
Το φυσικό, δε, αντικείμενο του προγράμματος και του έργου μειώνεται κατά τις ανθρωποώρες κατάρτισης που δεν εκτελέστηκαν. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, για τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να το λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων του ανατεθέντος έργου.
(Γ) Σε περίπτωση μείωσης των ανθρωποωρών κατάρτισης λόγω πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόμενο το εγκριθέν κόστος του Προγράμματος και κατ' επέκταση του έργου μειώνεται µε το ποσό που αντιστοιχεί στο Μέσο Ωριαίο Κόστος που αντιστοιχεί στις µη πραγματοποιηθείσες αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει στη συνέχεια αποφάσεις αναπροσαρμογής του εγκριθέντος κόστους, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πριν την καταβολή της επόμενης δόσης στον ανάδοχο και πάντως το αργότερο µε την εξέταση της αίτησης τελικής πληρωμής του έργου, οι οποίες αποτελούν συμβατικό στοιχείο και υπέχουν θέση τροποποίησης σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος σε δόσεις, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά θα οριστούν από τη σύμβαση ανάθεσης. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται ως εξής:
α) Η πρώτη πληρωμή ύψους 40% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου καταβάλλεται, αφού ο Πάροχος/ανάδοχος έχει υλοποιήσει την απαιτούμενη προετοιμασία για την έναρξη της κατάρτισης, η οποία βεβαιώνεται με τη δήλωση έναρξης της κατάρτισης. Η δήλωση έναρξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποδεικνύεται από σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά θα οριστούν στην σύμβαση και η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε:
       Δράσεις Πληροφόρησης & Δημοσιότητας
       Επιλογή εκπαιδευτών
       Σύνταξη αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος
·       Οριστικοποίηση των επιχειρήσεων ή φορέων όπου θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προσφορά (εφόσον προβλέπεται).
β) Η δεύτερη πληρωμή ύψους 40% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου θα καταβάλλεται μετά τη βεβαίωση υλοποίησης τουλάχιστον του 40% του φυσικού αντικειμένου (ανθρωποώρες κατάρτισης) και την πιστοποίηση αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.
γ) Η τελευταία πληρωμή αφορά στην πληρωμή του υπόλοιπου 20% επί του συμβατικού τιμήματος και πραγματοποιείται μετά την εξέταση σχετικού αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος φορέας πρέπει να υποβάλει Μηνιαία Δελτία Πραγματοποιηθεισών Ανθρωποωρών Παρακολούθησης και Φυσικού Αντικειμένου, τα οποία υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Αναθέτουσα Αρχή, γίνεται µέσω των ανωτέρω δικαιολογητικών υλοποίησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων προγράμματος κατάρτισης, με όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υλοποίησης του προγράμματος (έντυπα έναρξης, έντυπα συμμετοχής, ωριαίο πρόγραμμα, παρουσιολόγια, έντυπα αξιολόγησης, αποδεικτικά στοιχεία καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους, αποδεικτικά καταβολής αμοιβής εκπαιδευτών κλπ.). Με τη σύμβαση ανάθεσης μπορεί να καθοριστεί η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο του προληπτικού ή/και κατασταλτικού ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Ανάδοχο ή να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο. Επισημαίνεται ότι εφόσον από τον έλεγχο των προσκομισθέντων ή των επιτόπου ελεγχθέντων δικαιολογητικών, προκύψει ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιείται σύμφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, της έγκρισης και της σύμβασης, το γεγονός αυτό δύναται να επιφέρει έως και την ακύρωση αυτού και επιστροφή των μέχρι τότε εισπραχθεισών αναλογουσών δόσεων. Ο επακριβής προσδιορισμός της διαδικασίας πιστοποίησης, των δικαιολογητικών καθώς και οι λεπτομέρειες παραλαβής - παροχής και ελέγχου των προβλεπόμενων υπηρεσιών, θα προσδιορίζονται στους όρους της σύμβασης ανάθεσης.
Είναι υποχρεωτικές και θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου σε κάθε περίπτωση οι εξής δαπάνες:
1.       το εκπαιδευτικό επίδομα και οι ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές
2.       οι αμοιβές των εκπαιδευτών, μαζί µε τις φορολογικές και τις τυχόν ασφαλιστικές εισφορές
3.       οι δαπάνες της πρακτικής άσκησης (εφόσον προβλέπεται)
4.       οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εκπαιδευτών
5.       οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καταρτιζόμενων
Η κείμενη νοµοθεσία καθορίζει τυχόν επιβαρύνσεις του Αναδόχου (τέλη, κρατήσεις, εισφορές, κοκ.).
Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε προβλεπόμενα στη σύμβαση παραδοτέα του.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών ελέγξιμων δαπανών που νόμιμα τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υλοποίηση της Δράσης 19 «Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (*)
Επωνυμία Διαγωνιζόμενου
Κωδικός / Φορέας ΠιστοποίησηςΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΜΕΣΟ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ) = (Β) Χ (Γ)
Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση οριζόντιων επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη)
(αριθμός)
(αριθμός)
(αριθμός)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(αριθμητικώς)
(αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
(ολογράφως)
(ολογράφως)


(*) εφόσον απαιτείται, να προστεθούν γραμμές στον πίνακα
(**) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης έχει απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Νόμου 2859/2000.


Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης


Τράπεζα:
………
Κατάστημα:
………
Ημερομηνία έκδοσης:
………
Ευρώ:
………
Προς:
………


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρίας ………, οδός ………, αριθμός ……… (ή σε περίπτωση ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………, (2) ………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιριών), μέχρι το ποσό των ……… Ευρώ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο…………………………...

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την………………….

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.