Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Διαγωνισμός του Δήμου Παιονίας, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»Ο Δήμαρχος του Δήμου Παιονίας προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», για
τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας, των παραρτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Ά βαθ/μιας και 'Β βαθ/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).
Συνολικού προϋπολογισμού: 70.466,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %, για τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2015(έως 31-12-2015).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., (λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Παιονίας, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ. 75, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό καταβάλλοντας εγγύηση συμμετοχής η οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Παιονίας, ίση με το 2% του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α., κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. ή με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.) στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παιονίας και στη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ., στα τηλέφωνα 2343350137-2343350169, 2343022242-22247.


http://www.ccikilkis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου