Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

«Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016»Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων περιόδου 2015–2016». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 306206/03-12-2010 για την «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» και την 306252/20-12-2010 «Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής της αριθμ. 306206/03-12-2010 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’».

Τα κονδύλια που προβλέπονται για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 ανέρχονται σε ένα αξιόλογο ποσό, το οποίο η ΔΑΟΚ θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει αρκετά μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (Γραφείο Αμπελουργίας) από 1 Μαρτίου 2015 έως και 15 Μαΐου 2015

Το πρόγραμμα καλύπτει:
- την εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών. Νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.- Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.- Επανεμβολιασμός Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστήλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:- Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 Ευρώ ανά στρέμμα- Φύτευση αμπελώνων 615 Ευρώ ανά στρέμμα- Επανεμβολιασμός 725 Ευρώ ανά στρέμμα- Υποστύλωση 390 Ευρώ ανά στρέμμα

Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα.

Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.

Τα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

3. Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

5. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης

7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

8. Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.

Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο

Αποδοχή κληρονομιάς

Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων

Κτήση με προσκύρωση

Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας

Κληρονομητήριο

Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.

Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες
Ιωαννίδης Βασίλειος 2341350149
Παμπουκίδου Παρθένα 2341350202

http://gnomikilkis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου