Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Διαγωνισμός Δήμου ΚιλκίςΟ Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα» , αρ. Μελέτης Π8 /2015 με χρηματοδότηση από τα δημοτικά έσοδα. 

Οι προσφορές θα είναι υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 73.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 25η Μαίου 2015 ημέρα Δευτέρα στις 10:00 π.μ. . Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 1200,00 ευρώ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Ν. 11389/93). Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr μετά από αίτηση στα παρακάτω email: kanaridou@dhmoskilkis.gr μέχρι και τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2341352156, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

http://www.ccikilkis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου