Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αιτήσεις χορήγησης άδειας χρήσης νερού στα σημεία υδροληψίας έως 30/9/2015

Δήμος Παιονίας
Ανακοίνωση
Αιτήσεις χορήγησης άδειας χρήσης νερού στα σημεία υδροληψίας έως 30/9/2015
Ο Δήμος Παιονίας ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι ενεργών σημείων υδροληψίας(ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, κτλ) που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, υποχρεούνται έως και τις 30/09/ 2015 να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τα εν λόγω σημεία υδροληψίας.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι 31/12/2015 θα επιβάλλεται πρόστιμο 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης ενώ από 1/1/2016 τα πρόστιμα θα διαμορφωθούν από 1.000€ έως 2.000€. (ΚΥΑ 101123/17-6-2015, ΦΕΚ 1435/Β/10-7-2015).
Για τη συμπλήρωση του Φακέλου Αδειοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση της  Αίτησης-Δήλωσης του Παραρτήματος IV μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 146896/2014 και η κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο έντυπα αντίγραφα).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα σημεία υδροληψίας για αγροτική χρήση που έχουν δηλωθεί στο ΕΜΣΥ είναι τα ακόλουθα:
  1. Αίτηση-δήλωση του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 146896/2014(ΦΕΚ 2878 Β /27.10.2014).
  2. Χάρτης – απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της γεώτρησης/πηγαδιού (x,y) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84, καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος για την αγροτική χρήση (τα περιγράμματα ζητούνται μόνο από τους χρήστες ύδατος, των οποίων η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι καταγεγραμμένη στο ΟΣΔΕ).
  3. Αντίγραφα των συνοπτικών δηλώσεων ΟΣΔΕ της τελευταίας πενταετίας ή υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για το είδος της καλλιέργειας, την έκταση και τα έτη αυτής ή το είδος των ζώων, για τις περιπτώσεις εκτός ΟΣΔΕ.
Η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων γίνεται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2343350110.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου