Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Πιστωτικά όρια έγκρισης συναλλαγών εξωτερικού και νέες προϋποθέσεις στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων


 

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

Δημοσιεύθηκε στις 14 τρέχοντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1705Β - επισυνάπτεται στη παρούσα) η νέα υπ’ αριθμ. 761/13-8-2015 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σχετικά με τα νέα όρια για τις συναλλαγές με το εξωτερικό. 

Με τη νέα απόφαση επιταχύνονται και διευκολύνονται οι σχετικές διαδικασίες και συγκεκριμένα: 

• Αυξάνεται το μηναίο εγκριτικό όριο από 5.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ ανά πελάτη. • Καταργείται η διαφοροποίηση των εισαγωγικών επιχειρήσεων από τις λοιπές επιχειρήσεις. 

• Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών κλπ. 

• Τροποποιούνται σχετικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το αίτημα της έγκρισης συναλλαγής. 

Συγκεκριμένα :

Α) Το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ ανά πελάτη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, προσαυξημένη κατά 20%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται απλοποιούνται και περιορίζονται πλέον και είναι τα εξής: 
• Τιμολόγια και παραστατικά της συναλλαγής. 
• Σχετική υπεύθυνη δήλωση του πελάτη για την συνδρομή των προϋποθέσεων και την μοναδικότητα της συναλλαγής. 

Β) Το ως άνω μέγιστο μηνιαίο όριο δεν ισχύει για συναλλαγές ύψους έως και 10.000 ημερησίως ανά πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκεκριμένων αυτών συναλλαγών ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/5 του ημερήσιου εγκριτικού του ορίου. 

Γ) Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, νέες πιστώσεις σε αναμονή, νέες εγγυητικές επιστολές και νέες προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές, υποβάλλονται για έγκριση στην Υποεπιτροπή της Τράπεζας ή στην κεντρική Επιτροπή, μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής. Η έγκριση καλύπτει όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αυξάνεται το ύψος της συναλλαγής. 

Παράλληλα με τα ως άνω, δημοσιεύτηκε, επίσης, χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1721Β – επισυνάπτεται στην παρούσα) η Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 252/17.8.2015, με την οποία επέρχονται 7 αλλαγές στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου των capital controls. 

Σύμφωνα με το περιεχόμενό της εν λόγω Απόφασης, επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό μέχρι του ποσού των 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ειδικά για τις ανάγκες φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό δίδεται -υπό προϋποθέσεις- δικαίωμα μεταφοράς χρημάτων που φτάνουν και στις 8.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ που είναι σήμερα. 

Δίνει, επίσης, το δικαίωμα ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού -χωρίς δικαίωμα ανάληψης- ειδικά για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία ή ακόμη και για την εξυπηρέτηση τραπεζικού δανείου.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής ή πλήρους αποπληρωμής δανείου όχι μόνο με μετρητά ή με έμβασμα από το εξωτερικό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά και με χρήματα τα οποία μπορούν να προέλθουν από την εκταμίευση άλλων δανείων. Τέλος, αμβλύνονται για τις Τράπεζες οι περιορισμοί της κίνησης κεφαλαίων και προστίθενται στις εξαιρέσεις τα χρηματικά ποσά που εισέρχονται από το εξωτερικό από διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

πηγή: ΕΣΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου