Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Διαγωνισμός του Δήμου ΠαιονίαςΟ Δήμος Παιονίας προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων», για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της κάθε προς προμήθεια ομάδας τροφίμων, και μόνο για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου-πουλερικών, ιχθύων και ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής ή χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.
Προϋπολογισμού 188.465,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 23 %, για τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2015 .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29-04-2015. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 22-05-2015 και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 29/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε 2%, του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ 23% σε γραμμάτιο του Τ. Π. Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παιονίας και στη Γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ., στα τηλέφωνα 2343350137-2343350169 και 2343022242.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου